ב"ה,

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם . . .

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב

[חתימת יד קדשו]

Free Translation

To the young man, who is accomplished and a chossid, a man who fears G‑d, pleasant and gracious, _______, and his bride, may you be well

Greetings and Blessings,

In response to the notification that the date of your wedding has been set for the __________:

I would like to convey my blessings, Mazel Tov, Mazel Tov. May your wedding be held in a good and auspicious hour and may you build a Jewish home, an eternal structure, on the foundations of the Torah and its mitzvos as they are illuminated by “the light of Torah,” namely, the teachings of Chassidus.

With blessings of Mazel Tov, Mazel Tov,

/The Rebbe’s signature/