בעזהשי"ת

באחד \ בשני\ בשלישי\ ברביעי\ בחמישי\ בששי בשבת יום אחד\ שני ימים\ שלשה ימים\ ארבעה ימים\ חמשה ימים\ ששה ימים\ שבעה ימים\ שמנה ימים\ תשעה ימים\ עשרה ימים\ אחד עשר יום\ שנים עשר יום\ שלשה עשר יום\ ארבעה עשר יום\ חמשה עשר יום\ ששה עשר יום\ שבעה עשר יום\ שמנה עשר יום\ תשעה עשר יום\ עשרים יום\ אחד ועשרים יום\ שנים ועשרים יום\ שלשה ועשרים יום\ ארבעה ועשרים יום\ חמשה ועשרים יום\ ששה ועשרים יום\ שבעה ועשרים יום\ שמנה ועשרים יום\ תשעה ועשרים יום\ לחדש ניסן\ אייר\ סיון\ תמוז\ אב\ אלול\ תשרי\ מרחשון\ כסלו\ טבת\ שבט\ אדר\ אדר הראשון\ אדר השני [וביום א' דר"ח כותב: יום שלשים לחדש פלוני שהוא ראש חודש פלוני. ובאדר של שנה מעוברת כותב: יום שלשים לחדש אדר הראשון שהוא ראש חודש אדר השני] שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ואחת\ ושתים\ ושלש\ וארבע\ וחמש\ ושש\ ושבע\ ושמנה\ ותשע לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן פלוני [שם העיר]איך הבחור\ ר' פלוני בן ר' פלוני [הכהן\ הלוי] אמר לה להדא בתולתא פלונית בת ר' פלוני [הכהן\ הלוי] הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאורייתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת פלונית בתולתא דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי אבוה\ נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו ר' פלוני חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי ר' פלוני חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף וכך אמר ר' פלוני חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקני נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קיבל עליו ר' פלוני חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ורנינא מן ר' פלוני ב"ר פלוני [הכהן\ הלוי] חתן דנן למרת פלונית בת ר' פלוני [הכהן\ הלוי] בתולתא דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר וקים

נאום____________________________________

נאום____________________________________