בעזרת השם יתברך למזל טוב

יעלה ויצמח כגן רטוב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' הטוב

אלו הן ראשי הפרקים בעזר שוכן שחקים שנדברו והותנו בין הני שני הצדדים

היינו מצד האחד הנכבד(ת) והמפורסם(מת) כו' כו' (פלוני/ת)

העומד(ת) מצד בנו/בנה החתן (פלוני)

ומצד השני הנכבד(ת) והמפורסם(מת) כו' כו' (פלוני/ת)

העומד(ת) מצד בתו/בתה הכלה המהוללה (פלונית)

ראשית דבר ה"ה החתן הנ"ל ישא למזל טוב את הכלה הנ"ל בחופה וקדושין כדת משה וישראל, ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה, וישלטו בנכסיהון שוה בשוה, וידורו ביניהם באהבה וחיבה כאורח כל ארעא.

ה"ה הנכבד(ת) והמפורסם(מת) כו' כו' (פלוני) הנ"ל העומד(ת) מצד בנו/בנה החתן הנ"ל התחייב(ה) את עצמו(ה) ליתן מתנות לבנו/לבנה החתן הנ"ל מתנות להכלה הנ"ל ובגדים לבנו/לבנה החתן הנ"ל כמנהג הנגידים המפורסמים.

ה"ה הנכבד(ת) והמפורסם(מת) כו' כו' (פלוני) הנ"ל העומד(ת) מצד בתו/בתה הכלה הנ"ל התחייב(ה) את עצמו(ה) ליתן נדן לבתו/לבתה הכלה הנ"ל מתנות להחתן הנ"ל ובגדים לבתו/לבתה הכלה הנ"ל כמנהג הנגידים המפורסמים.

החתונה תהי' אם ירצה השם בשעה טובה ומוצלחת בזמן ומקום כפי שיתרצו שני הצדדים בירושלים תבנה ותכונן, רב חזן שמש וכלי זמר לחצאין, מטה מוצעת צעיפים ורדידים טלית וקיטל כנהוג, ומחמת כו'.

ערב קבלן מצד החתן__________________________

ערב קבלן מצד הכלה__________________________

והצדדים הנ"ל מחוייבים לפצות את הערבים קבלנים הנ"ל שלא יגיע להם שום היזק וגרם היזק. ורנינא מן הצדדים ומן הערבים קבלנים ומן החתן וכלה הנ"ל על כל הא דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה והכל שריר וקיים.

וכל הנ"ל נעשה בתקיעת כף ובקנין אגב סודר ובכל אופן היותר מועיל על פי דת תורתנו הקדושה כמנהג וכתוקף תנאים ראשונים דנהיגן בישראל בפנינו עדים החתומים מטה.

היום יום ראשון \שני\שלישי\רביעי\חמישי\ששי , יום אחד\ שני ימים\ שלשה ימים\ ארבעה ימים\ חמשה ימים\ ששה ימים\ שבעה ימים\ שמנה ימים\ תשעה ימים\ עשרה ימים\ אחד עשר יום\ שנים עשר יום\ שלשה עשר יום\ ארבעה עשר יום\ חמשה עשר יום\ ששה עשר יום\ שבעה עשר יום\ שמנה עשר יום\ תשעה עשר יום\ עשרים יום\ אחד ועשרים יום\ שנים ועשרים יום\ שלשה ועשרים יום\ ארבעה ועשרים יום\ חמשה ועשרים יום\ ששה ועשרים יום\ שבעה ועשרים יום\ שמנה ועשרים יום\ תשעה ועשרים יום\ לחדש ניסן\ אייר\ סיון\ תמוז\ אב\ אלול\ תשרי\ מרחשון\ כסלו\ טבת\ שבט\ אדר\ אדר הראשון\ אדר השני [וביום א' דר"ח כותב: יום שלשים לחדש פלוני שהוא ראש חודש פלוני. ובאדר של שנה מעוברת כותב: יום שלשים לחדש אדר הראשון שהוא ראש חודש אדר השני] שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ואחת\ ושתים\ ושלש\ וארבע\ וחמש\ ושש\ ושבע\ ושמנה\ ותשע ליצירה

ובאנו על החתום יום הנ"ל שנת הנ"ל פה (שם העיר)

נאום____________________________________

נאום____________________________________