(פ' אמור) לקדש שמו יתברך, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל (רצ"ו) (ויקרא כ"ב ל"ב):

[Sefer HaChinuch,] Parshas Emor (Mitzvah 296): To sanctify His name, may He be blessed, as it is written (Vayikra 22:32): “And I will be sanctified in the midst of the Children of Israel.”

וענין זאת המצוה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה האמיתית בעולם ושלא נפחד בהזק שום מזיק

The intent of this mitzvah is that we are commanded to publicize the true faith throughout the world without fear of injury from any assailant.

ואע"פ שבא עלינו מכריח לבקש ממנו לכפותינו שלא נשמע אליו

Although an intimidator approaches us and asks us to abandon our faith, we should not listen to him,

אבל נמסור עצמינו למיתה

but instead sacrifice our lives.

ולא נתעהו לחשוב שכפרנו אע"פ שלבותינו מאמינים בו יתעלה

Nor should we deceive him, i.e., [cause] him to think that we have denied G‑d, while [in truth, in] our hearts, we believe in Him. [Instead, we should choose self-sacrifice.]

וזאת היא מצות קידוש השם המצוים בה בנ"י כו' עכ"ל הרמב"ם בספר המצות במ"ע סי' ט' יעו"ש:

This is the mitzvah of Kiddush HaShem which the Jews are commanded [to observe] (Rambam, Sefer HaMitzvos, positive commandment 9).1

ואע"פ שהדברים מבוארים היטב ואין צריכים לטעם ושרש

The concepts [stated by Rambam] are explained thoroughly and require no [additional] rationale or source,

כי הוא עצמו הוא העיקר למסור נפשו בה'

for the mitzvah itself [expresses] its fundamental intent: to sacrifice one’s life for G‑d,

שבשביל זה נברא האדם,

for this is the purpose of man’s creation.

אך אעפ"כ להבין ולהשכיל מעלת עילת תהלת המס"נ יובן בהקדים מ"ש האריז"ל בשער נפ"א פ"ד ה"ו

Nevertheless, the lofty and laudable heights of mesirus nefesh (self-sacrifice) can be [better] understood through the preface of an explanation of the statements of the AriZal (Shaar Nefilas Apayim, chs. 4-6)2

שיחוד או"א אינו אלא ע"י העלאת מ"ן דמס"נ ממש

that the unification of Abba and Imma3 is achieved only through an arousal from below resulting from actual mesirus nefesh.

ויחוד זו"נ הוא ע"י מעשה התורה ומצות,

The unification of Z’eir Anpin and Nukva,4 [by contrast,] is achieved through the observance of the Torah and its mitzvos.

והענין כי חכמה נק' קדש ע"ש התלבשות אא"ס שבתוכה

To explain: Chochmah is referred to as kodesh (“holy”)5 because [G‑d’s] infinite light enclothes itself in it.6

שהוא מובדל מכל השתלשלות העולמות

[And G‑d’s infinite light is] distinct and removed from the entire spiritual cosmos.

כי מ"ש רז"ל מה הנשמה ממלא את הגוף כך הקב"ה ממלא את כל העולם (מדרש תלים ע"פ ברכי נפשי) בחי' זו שממלא את העולם

Our Sages’ statement (Midrash Tehillim, ch. 103): “Just as the soul fills the body, so, too, the Holy One, blessed be He, fills the world,” refers to the dimension of Divine light that pervades the worlds [in a particular manner],

בבחי' התחלקות ההארה

allotting a different level of [Divine] light [for every particular rung of existence]:

בג"ע העליון כך

in the Upper Gan Eden, one level of light;

ובתחתון כך

in the Lower [Gan Eden], another level. [To cite a parallel:]

כמו שחיות הנפש בגוף מתחלק בראש יותר ובידים בפחות וברגלים בפחות יותר כו'

In the body, the life-energy of the soul is manifest more in the head, less in the hands, and even less in the feet.

זהו באמת רק הארה דהארה לבד מעצמותו ית'

In truth, however, [the light that shines in all of these levels] is merely a gleam of a ray from His essence.

אבל עצמותו ית' ואפי' אורו וזיוו ית' הוא מובדל מכל הנמצאים

His essence, by contrast — and even His light and His radiance — are distinct from all existence,

ונשגב ומרומם למעלה מהשגתם

exalted and elevated above comprehension.7

וקטן וגדול שוה הוא

On these [essential levels,] great and small are one.

אלא נק' סוכ"ע

[This higher level of] light is called sovev kol almin (“encompassing all the worlds”).

והוא כדמיון זיו השמש בעודו במקורו

It can be compared to the radiance of the sun as it is yet included in its source, the orb of the sun.

שהוא עצם פשוט

[That radiance] is one simple essence

ואינו בערך הגוונים השונים שיהיו נראים בהארתו ע"פ חילופי הכלים מכלים שונים בחלונות שיאיר בהם כו'

and is not comparable to the various colors that can be seen in its ray through the different instruments and windows through which it shines.

ולכן נק' קדש ל' הבדלה

[In a similar way, the light which is sovev kol almin] is called “holy,” i.e., distinct.

וז"ש כי עמך מקור חיים (תלים ל"ו י')

On this basis, we can understand the verse (Tehillim 36:10): “With You, is the source of life.”

שבחי' מקור חיים דנמצאים שהוא הארה דהארה

The level which is “the source of life” for [all] existence is a glimmer of a ray8

המתלבשת בבחי' ממכ"ע

that enclothes itself within [the created beings] in the manner of memale kol almin,

כפי מזג כלי המקבלים

[adapting itself] according to the nature of the receptacles of the recipients.

היא בחי' טפל וכלא חשיב אצלו ית'

[This entire framework] is secondary and of no [genuine] importance to Him.

וזהו ל' עמך כלומר דבר הטפל,

This is implied by the term “with You,” i.e., a secondary matter.

והנה החכמה שהיא נק' ראשית מאין תמצא

Chochmah is called “the first,”9 [because it is the first of the Sefiros,] “com[ing] into existence from nothingness.”10

והיא בבחי' ביטול

It is absolutely batel,

כשמכיר האמת איך שאין עוד

[for it] recognizes the truth: that there is no existence apart from Him.

והוא למעלה מן השכל הגלוי

Thus [Chochmah] is above the revealed intellect.

ולזאת יהי' בה התלבשות אא"ס

Accordingly, it is possible that [G‑d’s] infinite light can enclothe itself in it.

משא"כ בינה השגת הדבר באורך ורוחב

Binah, by contrast, represents the comprehension of a concept in length and breadth.

הוא בחי' יש

It thus reflects yeshus [personal identity].

ואין בה התגלות אא"ס כ"כ שהוא למעלה מההשגה,

The revelation of [G‑d’s] infinite light that transcends comprehension is not [and cannot be] enclothed in it to the same degree.

והחכמה מתייחדת עם הבינה

When Chochmah becomes united with Binah,

שנמשך ממנה גלוי אא"ס בהשגה ע"י שבילין ידיעין

the revelation of [G‑d’s] infinite light [enclothed] within [Chochmah] is drawn into [the realm of] comprehension through the known pathways,

כידוע בענין ל"ב ויאמר אלקים

as is well known with regard to the thirty-two occurrences of the phrase Vayomer Elokim (“And G‑d said”) [in the narrative of Creation].

דמתפתחן ל"ב שבילי' מאבא לאימא

[These utterances] open the thirty-two pathways that lead from Abba to Imma.

ואז נמשך מהם מוחי' חדשים לזו"נ שהם בחי' המדות חו"ג

This draws down new intellectual faculties from [Chochmah and Binah] to Z’eir Anpin and Nukva.

שהם בחי' המדות חו"ג

[Z’eir Anpin] as a whole is represented by the emotional qualities of Chessed and Gevurah.

דהיינו הטעם וההשכלה למדות ע"פ ההשגה באא"ס כו',

Thus [this new influence serves as] the rationale and the intellectual foundation [that inspire] the emotional qualities [based on] the comprehension of [G‑d’s] infinite light.

ולזאת בכדי שיהי' יחוד דאו"א צ"ל הארה חדשה בהחכמ' מאא"ס שהוא למעלה מעלה מהחכמה לאין קץ ותכלית

For there to be unity within Abba and Imma, it is necessary that new radiance [shine] within Chochmah from [G‑d’s] infinite light that transcends Chochmah to an infinite degree,11

וכמש"ל ממשל זיו השמש כו'

as explained above with regard to the analogy of the sun and its rays.

והיינו דוקא ע"י מס"נ שהוא ג"כ למעלה מן השכל

This is brought about through man’s mesirus nefesh on a level that also transcends intellect.12

ולצאת מגדרי הגוף ולהגביר נפש האלהית שבו שציוה הבורא ית' בכך

[For mesirus nefesh involves] stepping above the body’s defined patterns and giving powerful expression to one’s G‑dly soul as he was commanded by his Creator.

וגם היא מצד עצמה שרשה למעלה מן החכמה

Moreover, by its own nature, [the G‑dly soul] itself is rooted above [the level of] Chochmah,

כי היא חלק אלוה ממעל

for it is “a part of G‑d from Above”13

והוא ית' למעלה מעלה מן החכמה

and G‑d transcends Chochmah to an infinite decree.

אלא שיש בה חכמה

[Nevertheless, the G‑dly soul] also possesses wisdom [(i.e., the three intellectual Sefiros)]

ומדות

and emotional characteristics [(the seven emotional Sefiros or middos)].

והם רק כלים אליה

These qualities are merely mediums for [the G‑dly soul, enabling it to be manifest,]

כמו שי"ס שלמעלה הן רק כלים וגופא דמלכא כו'

just as the Ten Sefiros Above are merely mediums — “the body of the King”14 — [but not the King Himself].

וכאשר היא מוסרת נפשה ממש שזהו ע"פ רצונה שלמעלה משכלה

The soul’s self-sacrifice stems from its will, [a level that] transcends intellect.

וכמ"ש הרמב"ם ז"ל שמחוייב למסור נפשו שלא נתעהו לחשוב שכפרנו אע"פ שלבותינו מאמינים כו',

As Rambam writes:15 One is obligated to sacrifice his life rather than to deceive [an intimidator] into thinking that we have denied [G‑d], even though in our hearts, we believe in Him.

הנה בזה מעורר ג"כ למעלה גלוי אא"ס שלמעלה מעלה מהחכמה דאצילות

This [self-sacrifice] causes an arousal Above, which reveals G‑d’s infinite light that transcends Chochmah of Atzilus to an infinite degree,

להיות מאיר בחכ'

[enabling it] to illuminate within Chochmah.

ואז מרבוי ההארה ההיא יומשך אח"כ מהחכ'

From the abundance of that radiance, [light] is then drawn down from Chochmah, [which is above comprehension,]

להבינה בהשגה

to Binah, [which is within the realm of] comprehension.

ומשם להיות מאיר בחב"ד דזו"נ

From that level, it can be drawn down to the levels of Chochmah, Binah, and Daas of Z’eir Anpin and Nukva,16

ומהם לכל העולמות

and from those levels, to all the worlds,

ובפרט לנפשו הפרטית,

and, in particular, to the soul of [the person who displayed mesirus nefesh].

נמצא שמצות קידוש השם גורם התגלות אא"ס ב"ה הסוכ"ע למטה מטה

Thus the mitzvah of Kiddush HaShem causes the revelation of [G‑d’s] infinite light which is sovev kol almin to be manifest on the lowest plane.

וזהו ונקדשתי בתוך בנ"י

This is the intent of the verse: “And I will be sanctified in the midst of the Children of Israel”;

פי' שאא"ס שהוא קדוש ומובדל יהי' בהתגלות עי"ז בתוך בנ"י ממש,

that through this [self-sacrifice], [G‑d’s] infinite light, which is holy and distinct, will be revealed within the Children of Israel.

ולכן מצוה זו גדולה מכל הרמ"ח מ"ע

Therefore this mitzvah surpasses all the 248 positive commandments;17

שמי שיעבוד כל ימיו בתורה ומצות לא יגיע למי שהי' כל ימיו בעל עבירות אלא שאח"כ עשה תשובה שלימה ומסר נפשו על קדה"ש

i.e., someone who spends his entire life in the service of [studying] Torah and [performing] its mitzvos will not reach the level of one who transgressed throughout his entire life and afterwards turned [to G‑d] in complete teshuvah, sacrificing his life for the sanctification of G‑d’s name.

וכענין ר"א בן דורדייא שיצתה נשמתו בבכיה

To cite an example: R. Elazar ben Durdaiya, whose soul expired as he wept;

שבכה רבי כו' (ע"ז י"ז א')

[indeed, he reached such a level] that Rebbe [Yehudah HaNasi] cried [in envy] (Avodah Zarah 17a).

וכן י' הרוגי מלוכה שאין כל ברי' יכולה לעמוד במחיצתן (פסחים נ' א')

A parallel are the ten [Sages] executed by [the Romans] concerning whom it is said (Pesachim 50a): “There is no created being who can stand in their place.”

לפי שכל הרמ"ח מ"ע הם המשכות וגלוי אא"ס בכלים מכלים

[The reason for this is that] all the 248 positive commandments draw down and reveal G‑d’s infinite light within the different channels [that express His potentials]:

בחב"ד ומדות

[His intellectual powers —] Chochmah, Binah, and Daas — and His emotional powers.

שהם הנקראים איברים דמלכא

[The mitzvos] are called “the limbs of the King”

שממשיכים בהם גלוי אא"ס

because they draw down the revelation of G‑d’s infinite light into [these channels].

אבל זו המצוה הנפלאה היא העלי' והתכללות בעצמות אא"ס כמו שהוא למעלה מהתלבשות בכלים:

The wondrous mitzvah [of Kiddush HaShem], by contrast, represents the ascent and inclusion [of man’s potential] in the essence of [G‑d’s] infinite light as it exists on a rung that surpasses its enclothement in mediums.