והוא בחי' אהבה רבה שלמעלה מהשכל

This reflects the attribute of abundant love that transcends the intellect.1

שעוברת דרך מעביר ע"י השכל ומתלבשת בו

[It does, however,] pass through the intellect in a transitory manner and enclothe itself within it.2

ושני הכרובים כרוב א' מקצה מזה וכרוב א' מקצה מזה (שמות כ"ה י"ט)

There were two cherubs [on the Kapores], one on one end and the other on the other end (Shmos 25:19).

הם בחי' זו"נ

They represent Z’eir Anpin3 and Nukva.4

כי ז"א הוא סוף עולמות הא"ס

For Z’eir Anpin is the conclusion of the realms of Ein Sof

וזהו מקצה מזה

and [is symbolized by the cherub] extending from the one end [of the Kapores].

ונוק' היא מקור הנבראים ושורשם

And Nukva [of Atzilus] is the source of the created beings and their root.

ונק' אי' תתאה

It is thus called “the lower mother.”

וזהו מקצה מזה

This [refers to the cherub] extending from the other end [of the Kapores].

והטעם שנק' כרוב

The reason the term cherubs [is used can be explained as follows]:

הנה אא"ס לאו מכל אינון מדות איהו כלל

[G‑d’s] infinite light is “not of the nature of any of these attributes at all.”5

כי הוא פשוט בתכלית הפשיטות

Instead, it is simple in a complete and absolute manner.

ועליו נאמר כי לא אדם הוא להנחם (שמ"א ט"ו כ"ט)

Concerning this level, it is written (I Shmuel 15:29): “He is not a man that He would change his mind.”6

והתלבשותו להאיר בעולמות הוא ע"י י"ס

[Nevertheless, G‑d’s infinite light] enclothes itself in the Ten Sefiros to illumine the worlds

וכנ"ל במשל התלבשות הנפש בגוף

as explained above in the analogy of the soul enclothed in the body,

בחי' נר"נ במוח לב כבד

with the nefesh, ruach, and neshamah [enclothing themselves] in the brain, the heart, and the liver.7

ועש"ז נק' אדם

For that reason, [this pattern of revelation] is described with the term Adam, “man.”

אך באצילות החכמה היא בבחי' א"ס

In Atzilus, however, the Attribute of Chochmah is Ein Sof,

וכן המדות

as are the emotional qualities.

ואז נק' אדם הגדול אדם הראשון

Therefore, “the great man”8 is called “the first man.”9

אבל כשמתלבש ומתצמצם להאיר לבי"ע נק' אנפי זוטרי

When, however, it enclothes itself and contracts itself to shine within the realms of Beriah, Yetzirah, and Asiyah, it is called “the small face,”

שהחכמה בבחי' צמצום

because the Attribute of Chochmah is in a state of contraction.

וזהו ענין כרוב כרביא כדאי' בגמ' (חגיגה י"ג ב')

This is the concept of “the cherubs which appear as children,” as stated in the Talmud (Chagigah 13b). [The cherubs were in a state of flux between their elevated state10 and their state of descent,11 as implied by the verse:]12

והכרובים פורשי כנפים למעלה

“The cherubs would spread their wings upward.”

כי ג"פ בכל יום עולים ומתייחדים בבחי' אצילות בג' תפלות שבכל יום

For three times a day, i.e., during the three prayer services each day, they would ascend and become one with the level of Atzilus.

והכרובים יוצאים מן הכפרת בחי' יסוד אי' שנעשה כתר לזו"נ

The cherubs emerge from the Kapores, from the Yesod of the Sublime Mother which serves as a Kesser with regard to Z’eir Anpin and Nukva.

והוא בחי' סוכ"ע שכולל שניהם בשוה,

[In microcosm,] it reflects the level of sovev kol almin, which includes both of them equally.

(וגפן של זהב שהי' עומדת על פתחו של היכל בבית עולמים (מדות פ"ג מ"ח)

(In the Beis HaMikdash, at the entrance to the Sanctuary, there was a vine of gold {Middos 3:8}.

בחי' יסוד דעביד פירין,

This refers to the quality of Yesod that produces fruit.

ושתי שולחנות שהיו באולם מבפנים על פתח הבית (שקלים פ"ו מ"ד)

There were two tables in the Ulam within the doorway of the Beis HaMikdash {Shekalim 6:4}.

אפשר שהם נו"ה וצ"ע).

It is possible that they are identified with the attributes of Netzach and Hod. Clarification is required.)

משחרב בהמ"ק אעפ"כ יוכל האדם להמשיך כל בחי' ומדריגות הנ"ל ע"י עבודתו

After the destruction of the Beis HaMikdash, every person can still draw down all these levels through his Divine service.

שהרי ושכנתי בתוכם כתי'

For it is written:13 “And I will dwell among them,”14 [i.e, within the Jewish people].

ויוכל להמשיך ע"י עבודתו האורות שהיו שורי' בבהמ"ק ובכליו

Through his Divine service, he can drawn down the spiritual lights that were manifest in the Beis HaMikdash and its utensils,

כי גם בנפשו יש בחי' יריעות וכלים.

because he has [parallels to] the curtains and the utensils within his soul.

מזבח החיצון ומזבח הפנימי הם בחי' חיצוני' הלב ופנימי' הלב

The external and internal dimensions of our hearts parallel the Outer Altar15 and the Inner Altar.16

והנה בחיצוני' הלב הוא בירור הבהמה

The external dimension of our hearts is involved with the refinement of animals,

ר"ל המדות הרעות של נפש הבהמית

i.e., the undesirable attributes of our animal soul.

להשליך התאוות רעות ולעורר התשוקה לה'

[The Divine service associated with the Outer Altar thus involves] casting away evil desires and arousing one’s longing for G‑d.

והוא בתפלה פסוד"ז ויוצר

In prayer, this is [accomplished through the meditative recitation of the verses of] Pesukei DeZimrah17 and [the blessing] Yotzer Or.18

ואח"כ מזה"פ בחי' קטרת בחשאי

Afterwards, one proceeds to the level of the Inner Altar, upon which the incense offering is brought in silence,

פנימי' הלב והתקשרות נפלאה לה'

[paralleling] the inner dimension of the heart and its wondrous connection to G‑d.

והוא באמת ויציב

This is [given expression] in [the blessing] Emes VeYatziv19

ט"ו ווי"ן

in the fifteen [terms that begin with the letter] vav [in that blessing].

שהם חיזוק דבר הנאמר בק"ש

They reinforce the statements made in the recitation of the Shema,

איך שהוי' אחד,

that G‑d is One.

גם מזבח הפנימי הוא בחי' התעוררות רחמים רבים,

The Inner Altar is also associated with the arousal of abundant mercies.20

ושולחן בצפון בחי' יראה,

The Table [for the Showbread] in the north is associated with the attribute of fear.21

ומנורה בדרום בחי' אה"ר הנ"ל

And the Menorah in the south is associated with the level of abundant love,22 as described above.

ששרשה למעלה מהשכל

Its source transcends the intellect.

ונק' אהבה מסותרת

Thus it is called the hidden love,

אלא שמתגלי' ע"י אמצעות השכל,

yet it is revealed by the intellect.23

והארון שבו הלוחות הוא בחי' ת"ת שכנגד כולם

The Ark, which contains the Tablets [of the Ten Commandments,] parallels Torah study, which is equivalent to all the other mitzvos.24

והיינו כשלומד בבחי' ביטול

[The latter statement is applicable] when one studies while [in a state of] bittul.

ודברי אשר שמתי בפיך (ישעי' נ"ט כ"א)

[For then, the words of Torah that one studies are] “My words that I placed in your mouth”25 (Yeshayahu 59:21).

כמאמר המגיד לב"י אני המשנה המדברת בפיך.

As the angel told Rav Yosef Caro:26 “I am the mishnah speaking from your mouth.”

וענין המשכת המקיפים שהיו ביריעות היינו ע"י ביטול רצון

Drawing down the encompassing lights that are reflected by the [Sanctuary’s] curtains comes through negating one’s will,

לאכפיי' לסט"א

subduing the sitra achra,

עשה רצונך כרצונו

[as it states:] “making your will as His Will.”27

הגם ששכלו ומדותיו אין חפיצים בכך אעפ"כ עושה נגדם

Even though one’s intellect and emotions are not [refined to the point that he] desires such [positive conduct], he nevertheless acts in opposition to [his own tendencies].

והוא למעלה מבחי' בחירה שע"פ השכל והתאוה

This is a higher [level] than [serving G‑d] out of choice that stems from intellect and desire.28

ובזה מעורר בחי' רצון העליון

[This Divine service] arouses the Sublime Will

שהי' שורה ביריעות הנ"ל

which, as explained above, rested in the [Sanctuary’s] curtains, as explained above

שהוא למעלה מבחי' חו"ב כנ"ל

and which transcends the levels of Chochmah and Binah.

ועוד יש דרך להתעוררות המקיפים שהיו שורים ביריעות

There is another way in which one can arouse [the expression of] the encompassing lights that rested within the [Sanctuary’s] curtains.

והוא בהקדים

[To comprehend this idea, the following] preface is necessary:

שהיריעות נעשו מד' דברים תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר

The curtains were made from four materials: sky-blue wool, purple wool, crimson wool, and linen.

והיו שזורים יחד

They would be intertwined [to make the threads].

והמה נגד ד' כלים הנ"ל שבמקדש שהם מנורה ושולחן ומזה"פ וחיצון

These four [materials] parallel the four utensils that existed in the Beis HaMikdash, as mentioned above: the Menorah, the Table [for the Showbread], the Inner Altar, and the Outer Altar

שהם חגת"ם

which, [in turn,] are identified with [the Sefiros of] Chessed, Gevurah, Tiferes, and Malchus.

אלא שבכלים הוא בחי' חגת"ם שבפנימי'

The utensils, however, represent these Sefiros as they exist within the inward lights,

וביריעות הוא בבחי' מקיפים

while the [Sanctuary’s] curtains represent how these Sefiros exist in the encompassing light.29

וביאור הענין

To explain this concept:

הנה תכלת דומה לים עד לכה"כ (מנחות מ"ג ב')

Techeiles, sky-blue wool,30 resembles [the color of] the sea, which, in turn, resembles [the color of] G‑d’s throne (Menachos 43b).31

הוא בחי' מל' שממנה באה מדת היראה

This represents the attribute of Malchus, which is the source for the attribute of fear,32

מורא ואימת המלך

the dread and the awe a king [evokes].

וארגמן בחי' ת"ת

Purple wool is identified with the quality of Tiferes

שכולל כמה גוונים

that includes several colors.

כי הת"ת מכריע בין חו"ג

For Tiferes is the quality that defines [the balance in the intermingling of] Chessed and Gevurah.

והוא מדת הרחמים

[It is identified with] the attribute of mercy

ליעקב אשר פדה את אברהם (ישעי' כ"ט כ"ב)

[which, in turn, is associated with] Yaakov who “redeemed Avraham” (Yeshayahu 29:22)

בהתעוררות רח"ר על נפשו האלהית

by arousing abundant mercies on one’s G‑dly soul.33

גם הוא קלא פנימאה דקטרת

It also relates to the inward voice34 associated with the incense offering

פנימי' הלב כנ"ל בחי' מזבח הפנימי,

[that reflects] the inner dimension of the heart, as mentioned above with regard to the Inner Altar.

ותולעת שני הי' אדום היינו בחי' האהבה ברשפי אש שבבחי' השולחן כנ"ל,

Crimson wool refers to the level of love [described with the analogy of] flames of fire that relates to the Table [for the Showbread] as explained above.

ושש הוא בד פשתן שעולה יחידי

And linen, which [comes from flax stalks that] “ascend alone,”35

הוא האהבה מסותרת שאינה מורכבת בשום דבר

refers to the hidden love which is not a composite of any factor

להיות' למעלה מהשכל

for it transcends intellect.36

והוא בחי' המנורה

This relates to the Menorah,

אלא שהמנורה היינו כשבאתה לגילוי בלב באמצעות השכל

except that the Menorah refers to revealing this love in the heart through the medium of the mind.

אבל טרם גילוי' כמו שהיא בשרשה הוא בחי' הארון וכנז"ל

Before it is revealed in the heart, i.e., as it is in its source, it is equivalent to the Ark, as explained above.

שהחסדים המכוסים ביסוד אי' נק' אהבה מסותרת כו'.

For the hidden dimensions of Chessed in the Yesod of the Sublime Mother are called hidden love.37

והנה האדם יש בו ג"כ מקיפים ופנימי'

Within a person as well, there are encompassing powers and inward powers.

ובשניהם ימצא ד' בחי' הללו

On both these levels, we will find parallels to the four [spiritual] qualities [mentioned above].

והענין

To explain:

כי עיקר האדם הם המדות שבו

The fundamental dimension of man is the emotional qualities he possesses.

שהוא בחי' פנימיותו

They represent his inner dimension.

אבל כשהדבר אצלו רק בשכלו אבל מדותיו נוטים להיפוך ה"ז נק' בחי' מקיף לבד

For when he perceives a concept only intellectually and his emotions are tending in the opposite direction, his perception is considered as being merely an encompassing matter,38

וכמו שנת' במצוה מ"ב בענין זרע בהמה

as explained in Mitzvah 4239 with regard to “the seed of an animal.”

שגם שישכיל גדולת ה' כ"ז שלא נגע ללבו ה"ז כמו דרך אמונה לבד

Even when such a person understands the greatness of G‑d, as long as it has not affected his heart, it is like a path of faith.40

ע"ש פ"א

See sec. 1 in that source.

וכמ"כ למעלה

Similar concepts apply in the spiritual realms.

כי ז"א דאצי' הנק' אדם

Z’eir Anpin of Atzilus is called “the [Sublime] Man.”

עיקרו הוא ו"ק

Its fundamental aspect are the six extremes.41

אבל המוחי' הם בו בסוד תוספת

The intellectual aspects are considered mystically as [contributing] an auxiliary element

ולא בסוד שרש,

and not as the root [of Z’eir Anpin].42

ולכן הנה כשיתבונן המשכיל בגדולת ה' הסוכ"ע וממכ"ע גם שיתפעל מאד בשכלו

Accordingly, when one who contemplates will meditate on the greatness of G‑d, which is [both] memale kol almin and sovev kol almin, he will feel greatly moved intellectually.

וימצא בשכלו אז ד' בחי' הנ"ל שהזכרתי שהם חגת"ם שבשכל

He will find parallels to these four attributes — i.e., Chessed, Gevurah, Tiferes, and Malchus — in his mind.

כידוע שגם בשכל יש מדות כו'

For as is well known,43 even within the intellect, there are emotional qualities.

הרי הם בחי' מקיפים עליו

[This understanding] will be like an encompassing light for him,

ובזה יעורר אורות המקיפים דיריעות הנ"ל

and with it he will arouse the encompassing lights associated with the curtains described above.

ולאחר שיצאו מן ההעלם אל הגילוי בלב אז יהיו בפנימיותו

When these [emotions] emerge from a hidden state to revelation in his heart, they will serve as an inward light.

ואז יעוררו הכלים שבמקדש

And they will then evoke the expression of [the spiritual lights associated with] the Temple utensils

שהם בחי' אורות פנימי' שבכלים כנ"ל,

which are inward lights that shine within vessels.

וזהו הטעם שביריעות הם משזר שד' דברים הנ"ל שזורים יחד והיו לאחדים

On this basis, it can be explained why, with regard to the curtains, all four materials were wound together and united as one [thread],

משא"כ בכלים הם במקומות חלוקים

while with regard to the utensils, each was positioned in a distinct place;

שולחן בצפון ומנורה בדרום וכו'

[i.e.,] the Table in the north, the Menorah in the south, etc.

כי המקיפים הם כלולים כא'

For the encompassing lights are all intermingled as one.

משא"כ בפנימיי' הרי יש לכל א' כלי ומדור בפ"ע

With regard to the inward lights, by contrast, each one has a distinct vessel and abode.

וכן באדם

Similar concepts apply with regard to a person.

חדוה ומרירות אהבה ויראה כשהם בפנימיותו

When happiness, bitterness, love, and fear shine inwardly,

ר"ל בגילוי בלב

i.e., in a revealed state within the heart,

יש לכל א' כלי מיוחד

each one has its own medium

וא"א להיות שני הפכים יחד

and two opposites cannot operate simultaneously.

ואם אוהב אינו ירא כו'

While one is experiencing love, he does not feel fear.

אבל בשכלו הנה כשמתפעל מדבר א' המושכל בשכלו

Nevertheless, intellectually [— on a level above the feelings in one’s heart —] when one becomes excited from a concept that he has comprehended in his mind,

שיש בו להתפעל לאהבה גם ליראה

he may be moved to both love and fear,

הנה ישכנו שניהם יחד

and the two will coexist.

וז"ש ועת לכל חפץ תחת השמים (קהלת ג' א')

This is the implication of the verse (Koheles 3:1): “There is a time for every desire under the heavens.”

שמים הם בחי' מקיפים

The heavens refer to the encompassing lights.

ותחתיהם ר"ל בבחי' הפנימי'

“Under the heavens” refers to the inward lights,

יש לכל חפץ עת וכלי מיוחד

[on which level,] “There is for every desire44 a specific time” and channel [for its expression]

ע"ד הנ"ל

in a way similar to the explanations given above.

אבל בהמקיפים הכל כלולים יחד

On the level of the encompassing lights, however, all the levels are intermingled,

וזהו משזר

as the threads [for the curtains] were intertwined.

וד"ל

This is sufficient for a person of understanding.

וז"ש וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלקים (דברים ד' ל"ט)

On this basis, we can understand the verse (Devarim 4:39): “And you shall know today and take to heart that [the Divine name] Havayah is Elokim.”

כי ענין שהוי' הוא האלקים ז"ס מצות היחוד שנצטוינו בו אנחנו בית ישראל כמ"ש במצוה הנ"ל פ"ג

The concept that Havayah is Elokim reflects the mystic secret of the mitzvah of unifying G‑d — concerning which we, the Jewish people, have been commanded — is discussed in the explanation of that mitzvah, sec. 3.45

והוא עיקר ויסוד ההתבוננות

This is the fundamental aspect and foundation of our meditation.

והענין הזה צ"ל באדם בבחי' ידיעה בשכל בחי' מקיפים כנ"ל

The above concept must be appreciated intellectually by a person on the level of an encompassing light, as above.

וזהו וידעת

This is [alluded to by the command]: “And you shall know.”

ואח"כ והשבות ענין ההשבה אל הלב בחי' פנימי'

“And take to heart” refers to the process of internalization.

כי שניהם כאחד טובים

Combining the two together is desirable,

לעורר מקיפים ופנימי' הנ"ל דיריעות וכלים

for they arouse the encompassing and inward lights associated with the curtains and the utensils.

ג) ועכ"ז יובן מה שמשה ציוה בפ' תרומה לעשות כלים ואח"כ היריעות

III) On this basis, we can understand why in Parshas Terumah, Moshe commanded that first the utensils [for the Sanctuary] be fashioned and then the curtains,

ובצלאל עשה בהיפוך תחלה היריעות ואח"כ הכלים

but Betzalel did the opposite, first making the curtains and then the utensils.

וידוע מארז"ל בברכות נ"ה (ע"א) על זה

Our Sages’ discussion of this teaching Berachos 55(a) is well known.

בשעה שציוה משה לעשות ארון וכלים ומשכן

When Moshe commanded [Betzalel] to make the ark, the utensils, and the Sanctuary,

אמר לו בצלאל משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה דירה ואח"כ מכניס לתוכה כלים

Betzalel told Moshe: “Moshe our teacher, the pattern of the world is that a person builds a dwelling, and afterwards brings in utensils.

שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים

Perhaps the Holy One, blessed be He, told you: ‘Make a Sanctuary, and afterwards, an Ark and utensils.’”

א"ל בצל אל היית וידעת

[Moshe replied:] “You were in G‑d’s shadow46 and knew [His desired order].”

והענין כי בצלאל אמר לו הרי ידוע בענין סדר ההשתלשלות מאא"ס שמתחלה נמשכו הי"ס דעיגולי'

To explain: Betzalel told [Moshe] that, at the beginning of the downward progression of the spiritual cosmos from G‑d’s infinite light, the Ten Sefiros of the Iggulim are drawn down

שהם בחי' המקיפים המתעגלים

as encompassing lights which are spherical in nature.

ואח"כ נמשכו לתוכן י"ס דיושר

Afterwards, into [these spheres] are drawn down the Ten Sefiros of Yosher,

אורות בכלים

which involves [causing] light to [be enclothed] within a vessel.47

וא"כ גם המשכן צריך לעשותו דוגמא זו

If so, it was necessary to construct the Sanctuary according to this pattern;

מתחלה היריעות שהם המקיפים

[i.e.,] at the outset, to make the curtains, which refer to the encompassing light [of the Iggulim]

ואח"כ הכלים כנ"ל שהם מוקפים מן עיגולים המקיפים

and then the utensils which are enveloped by the Iggulim which encompass them.48

והודה לו משה

Moshe acknowledged [the truth of Betzalel’s approach].

ובאמת צ"ל מעיקרא מאי קסבר מרע"ה

Indeed, it is necessary to understand: What was Moshe’s supposition at the outset?

ובודאי תורת ה' תמימה

Certainly, “the Torah of G‑d is perfect,”49

גם מה שציוה מרע"ה מה' הוא

and Moshe’s command also came from G‑d.

אך הענין הוא כי הנה העיגולי' והיושר שניהם נמשכים מן הקו

To explain: Both patterns [of G‑dly light] — Iggulim and Yosher — are drawn down from the kav.

שממנו מתעגלים העיגולי'

From it emerge Iggulim as concentric spheres

ואח"כ היושר

and then, [within them, the Sefiros of] Yosher.

ועל בחי' היושר הזה הנמשך מהקו הוא שאנו אומרים שהעיגולי' קדמו לו

[Accordingly,] with regard to [the Sefiros of] Yosher, it can be said that the Iggulim precede them.50

אבל הרי יש בקו מקום שלמעלה מהעיגולי'

Thus there is a place in the kav that surpasses the Iggulim,

והוא ראשית

i.e., its very beginning,

המשכתו מאא"ס

[when it was first] drawn down from [G‑d’s] infinite light

טרם שנתעגלו ממנו עיגולים דא"ק

before the Iggulim of Adam Kadmon emerged from it.51

ונמצא הקו יש בו מקום שלמעלה מהעיגולים ומקום שלמטה מהם

Thus within the kav, there is a level above the Iggulim and a level below them,

והוא כשנמשך ממנו היושר כו'

[the latter referring to] the point from which [the Sefiros of] Yosher are drawn down.

שהרי הקו נמשך עד סיום רגלי א"ק דיושר

For the kav is drawn down until the concluding levels of the feet of Adam Kadmon of Yosher

המסתיימים בעשי' כידוע

[and these levels] conclude in Asiyah,52 as is well known.

וביאור הדבר הוא עד"מ באדם

To explain the concept with an analogy from the human realm:

בהשפעת שכל מרב לתלמיד

When a teacher desires to communicate a concept to his student,

ששכל הרב עמוק הוא גם מתלמידו הנעלה ביותר

the teacher’s intellectual [grasp of the subject] is far deeper than that of his most advanced student.

עד שמה שהרב משיג בפנימיותו ומושג בשכלו ישאר על התלמיד בבחי' מקיף

What the teacher grasps in an inward manner and comprehends in his mind will remain only an encompassing light for the student.

רק מעט מזעיר יומשך בהשגתו בבחי' פנימי

Only a very small degree will be drawn down within [the student’s abilities of] comprehension in an internalized manner.

ואותו התלמיד הנעלה כשישפיע ממה שקיבל לנמוך ממנו ישאר גם הוא עליו בבחי' מקיף

And when this advanced student will try to communicate what he received [from his teacher] to [a student] on a lower level than he, it will be like an encompassing light [for that lesser student].53

עד כמה מדריגות זה למטה מזה

This pattern will continue for many levels, one lower than the other.

פנימי שבעליון נעשה מקיף לתחתון

What is an inward light for the higher level becomes an encompassing light for the lower level.

וכמו משה מסר תורה ליהושע ויהושע לזקנים כו'

[To give an example,] Moshe communicated the Torah to Yehoshua and Yehoshua to the Elders.54

ועד"מ זה הקו הנמשך מאא"ס לאחר הצמצום

In a similar way, the kav is drawn down from [G‑d’s] infinite light after the tzimtzum.

עם שלגבי אא"ס הוא צמצום עצום

Now, in relation to [G‑d’s] infinite light, it has undergone an awesome tzimtzum.

שלכן נק' קו

Therefore it is called the kav, the vector,

שהוא הארה מועטת ואין בו שטח

[a term that implies] a limited ray that has no area.55

לומר שכלא חשיב לגבי הא"ס

Thus it is of absolutely no importance at all in relation to [G‑d’s] infinite light.

הנה הוא למעלה מעלה מכל הנמצאים

Nevertheless, it is absolutely above all other entities

עד שכשיומשך ממנו לא"ק יומשך תחלה הארה בבחי' מקיף

[to the extent that] when influence is drawn down from [the kav] to Adam Kadmon, a ray will be drawn down that [can be revealed only] as an encompassing light.

ואח"כ מעט מזעיר בבחי' פנימי'

Afterwards, a very small amount will be drawn down in an inward manner.

ועד"ז מא"ק ולמטה וכו'

A similar process applies with regard to the influence that is drawn down from Adam Kadmon to the levels below it.

וטענת מרע"ה שציוה לעשות הארון תחלה

The approach of Moshe our teacher, who commanded that the Ark be made first, [can thus be explained as follows:

מפני שבו מונחים הלוחות שבהם י' הדברות אנכי ולא יהי' לך

In the Ark] were placed the Tablets of the Ten Commandments [on which was inscribed]: “I am G‑d your L‑rd.... You shall have no other gods....”56

ששרשן מאד נעלה באא"ס

The source [of the Tablets] is a very high level within [G‑d’s] infinite light,

והוא בחי' ראשית המשכת הקו מאא"ס טרם שנמשכו ממנו ציור עגולי' ויושר

the beginning of the kav which is drawn down from [G‑d’s] infinite light before the forms [expressed by] the Iggulim and Yosher are drawn down from it.

שה"ז מאד נעלה משניהם

It transcends both to an exceeding degree.

וביאור הדבר

To explain the concept:

נת' במ"א בענין מה שנאמר או יחזיק במעוזי שלום יעשה לי יעשה שלום לי (ישעי' כ"ז ה')

In another source, [we find the interpretation of the verse] (Yeshayahu 27:5): “If [Israel] would take hold of My stronghold,57 she would make peace with Me; [indeed,] she would make peace with Me.”

וארז"ל כל העוסק בתורה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה (סנהדרין צ"ט ב')

Our Sages comment (Sanhedrin 99b): “Whoever occupies himself with Torah study brings about peace in the Heavenly Company and peace in the earthly company.”

ונת' שם ענין השלום הוא

The concept of peace is explained there as follows:

כי מאחר שבכל נברא וכן בעולם בכללו יש ב' מיני חיות

Within every created being and within the world at large, there are two types of life-energy,

מבחי' ממלא ומבחי' סובב

[G‑dly energy] that is memale kol almin and that which is sovev kol almin.

כמ"ש כל אשר חפץ ה' עשה (תלים קל"ה ו')

These are alluded to by the verse (Tehillim 135:6): “All that G‑d desired, He made,”

וכתיב בדבר ה' שמים נעשו (תלים ל"ג ו')

and the verse (ibid. 33:6): “The heavens were made through G‑d’s speech.”

שבכל נברא חיותו

For the life-energy in every created being [stems from two factors]:

ע"י חפץ ה' בקיומו

a) G‑d’s desire for its existence.

ז"ס סובב

This is the mystic secret of [the life-energy which is] sovev kol almin; and

וע"י דברו הטוב

b) that which is communicated by His generous speech,

שהוא שרש הנברא בע"מ

which is the source for the created beings in the Ten Utterances of Creation,

כמ"ש בלק"א (ח"ב פ"א)

as stated in Tanya (Shaar HaYichud VehaEmunah, ch. 1), [i.e., memale kol almin].

כי שניהם צ"ל דוקא כמ"ש במצות יחוד פ"ב

Both [patterns] are necessary, as stated in the explanation of the mitzvah of G‑d’s unity, sec. 2.58

וא"כ צ"ל בחי' שלישי המחבר שניהם יחדיו

If so, it is necessary that there be a third level which joins them together,

והוא בחי' שלמעלה מסובב וממלא

a rung above both sovev kol almin and memale kol almin.

תענוג העליון שלמעלה מרצון וחכמה

This refers to the level of Sublime Pleasure (Taanug) that transcends Will (Ratzon)59 and Chochmah.60

והוא המחבר אותם

It fuses both together,

כי התענוג בהדבר הוא סיבת הרצון והחכמה

because the pleasure an entity arouses is the motivator for one’s will and Chochmah. [In the spiritual analogue, the implication is that]

ור"ל השעשועים שלו ית' בביטול היש הוא המחבר רצונו וחכמתו

His pleasure in the bittul of the yesh61 fuses together His Will and His Chochmah

להוות העולם

[and activates them, motivating them to] bring the world into being.

וזהו ענין שלום בפשמ"ע

This is the concept of bringing about peace in the Heavenly Company.

ובל' הקבלה ידוע בחי' ע"י הוא המחבר א"א עם החכמה

In kabbalistic terminology, Atik Yomin joins together Arich Anpin with Chochmah.62

ואח"כ שלום בפשמ"ט

Afterwards, “one brings about peace in the earthly company,”

בנבראי' הנמשכי' מהם

among the created beings who are drawn down from [these spiritual heights],

שיש בהם מסובב וממלא

for their [existence] also involves a fusion of sovev kol almin and memale kol almin.

וכן בכלל חיבור גשמי' ורוחני'

Similar concepts apply whenever there is a connection between the physical and the spiritual.

שהגשמי' עיקרו מסובב

For a physical entity derives its life-energy primarily from the level that is sovev kol almin,

ורוחני' ממלא

while a spiritual entity [derives its energy primarily] from the level that is memale kol almin.63

ובאדם מתחברים יחד נפש וגוף

In the human realm, the soul, [the parallel to the Heavenly Company,] and the body, [the parallel to the earthly company,] are joined together

והמשים שלום הוא התורה

by the entity that establishes peace between [these two opposing entities], the Torah.

ששרשה מתענוג עליון הנ"ל

Its source is the Sublime Pleasure described above,

כמ"ש ואהי' אצלו כו' שעשועים (משלי ח' ל')

as it is written [with regard to the Torah] (Mishlei 8:30): “I will be a delight for Him.”

ולכן הי' תנאי להקב"ה במע"ב (ע"ז ג' א')

For this reason, G‑d made a stipulation with the work of Creation (Avodah Zarah 3a) [that its existence would be maintained]

אם יקבלו ישראל את התורה

if [— and only if —] the Jews accept the Torah.

כי אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ (ירמי' ל"ג כ"ה)

[In that vein, we can offer a non-literal interpretation of] Yirmeyahu 33:25, [rendering it as]: “Were it not for the covenant, [i.e., the Torah,]… I would not have established the statutes of the heavens and the earth.”64

דמקיפים ופנימי' הנ"ל לא היו מתחברים

[For without the Torah,] the encompassing lights and the inward lights would not be able to be combined.65

וע"כ ציוה משה לעשות הארון והכלים תחלה

For this reason, Moshe commanded that the Ark and the utensils should be made first

וגם המה העיקר

and [he considered them of] primary importance.

שהיריעות הם רק למכסה ולאהל עליהם שהרי שרשן מאד נעלה כנ"ל

For the curtains are just a cover and an enclosure for [the utensils], whose source is very elevated.

ומ"מ למעשה הי' דעת בצלאל נכון

Nevertheless, in practice, Betzalel’s perspective was correct,

לפי שזה אינו אלא מצד התורה

because [the elevated heights of the utensils] are only because of the Torah,

ששרשה שם

whose source is from [these elevated heights].

אבל הכלים עצמן הם מבחי' היושר שלמטה מהקו

Nevertheless, the utensils themselves are rooted in the approach of Yosher, which is below the kav.

ולכן ראוים היריעות להקדימם

Therefore it is appropriate to give primacy to the curtains, [which are identified with the Iggulim].

אלא שאח"כ אנחנו יכולים להמשיך התורה בתוך הכלים

After [drawing down the Iggulim], however, we have the potential to draw down [the influence of] the Torah into the utensils

וליתן הלוחות בארון

and to place the Tablets into the Ark.

ואז יהיו הם נעלים

Then, they will be on a higher level.

וכמ"כ ברוחני'

Similarly, in a spiritual sense,

יכול כל אדם ע"י עסק התורה להמשיך בחי' אא"ס שלמעלה מעיגולים ויושר למטה מטה

through being occupied with Torah study, every person can draw down [G‑d’s] infinite light that transcends both the Iggulim and Yosher into the lowest levels.

עד שיתגלה לע"ל בעוה"ז דוקא

[Indeed,] in the Ultimate Future, [this infinite light] will be revealed in this material world,

וכמ"ש במ"א בענין ת"ת:

as explained in another source with regard to Torah study.