(צ"ה) לבנות מקדש)

[Sefer HaChinuch,] (Mitzvah 95): To build a Sanctuary,

שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כ"ה ח'):

as it is written (Shmos 25:8): “And they shall make Me a Sanctuary and I will dwell among them.”

ואלו הן הדברים שהם עיקר בבניין הבית עושים בו

These are the facets that are of primary importance in building the [Beis Ha]Mikdash: In it, we make:

קדש

a Sanctuary,

וקדש הקדשים

a Holy of Holies,

ויהי' לפני הקדש מקום אחר והוא הנק' אולם,

and in front of the Sanctuary there is to be another structure which is called the Ulam.

ושלשתם נק' היכל.

The three are called the Heichal.

ועושים מחיצה א' סביב להיכל רחוקה ממנו כעין קלעי החצר שהיו במדבר

We erect a divider around the Heichal, a distance from it, like the curtains of the courtyard that existed in the desert.

וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר אהל מועד

The entire area surrounded by this divider is comparable to the Courtyard of the Tent of Meeting;

הוא עזרה

it is referred to as the Azarah.1

והכל נק' מקדש,

This entire area is called Mikdash (“Sanctified Place”).

ועושים במקדש הכלים הכתובים בתורה

In the [Beis Ha]Mikdash, we make the utensils mentioned in the Torah:

הארון בקדה"ק

the Ark in the Holy of Holies;

ומנורה ושולחן ומזבח הפנימי בקדש

the Menorah, the Table [for the Showbread], and the Inner Altar in the Sanctuary; and

ומזבח החיצון בעזרה:

the Outer Altar in the Courtyard.2

א) ולהבין זה ענין המקדש והכלים,

I) The concept of the Sanctuary and [its] utensils can be understood [based on the following concepts]:

בהיות כי עיקר כוונת עשיית המקדש הוא להיות גילוי אלהות בישראל

The fundamental intent [motivating] the construction of the Sanctuary is that G‑dliness should be revealed within the Jewish people,

כמ"ש ושכנתי בתוכם

as it is written: “And I will dwell among them.”

לכך נצטווינו לעשותו כדוגמת סדר ההשתלשלות

[Therefore] we were commanded to make [the Sanctuary] in a manner that corresponds to the pattern in which the different phases of influence within the spiritual cosmos

הנמשך מעצמות א"ס ב"ה

are drawn down from the essence of [G‑d’s] infinite light.

כי מבואר במ"ח דרך בריאת העולם

In Mishnas Chassidim, the pattern of the creation of the world is explained [as follows]:

כיצד אא"ס צמצם אורו ופנה מקום שוה מכל צדדיו

[G‑d’s] infinite light contracted its radiance and vacated a space that is equal on all sides.

והוא מקום עגול כו'

The space [thus created] is spherical.

ומשך בתוכו קו אור דק

Into [the empty space created by the contraction], He drew down a thin vector (kav) of light.

ובדרך ירידתו האיר בחלל ההוא עגול אחר של אור רחוק מעט מאא"ס

In the process of its descent, [the kav] illuminated another sphere of light slightly distant from G‑d’s infinite light

וברדתו עוד האיר עגול שני

— and as it descended further, it illuminated another sphere,

עד עשרה עגולים

and indeed, ten further spheres

שהם כח"ב כו'

which are Kesser, Chochmah, Binah….

ואחריהם באים י"ס דיושר כו'

After these, there come Ten Sefiros that are drawn down in a direct manner (Yosher).3

עכ"ד במסכת א"ב בסדר זרעים ע"ש,

This concludes [the] statements [of Mishnas Chassidim] in Maseches Alef-Beis in the Order of Zeraim.

וביאור הדברים

To explain these concepts:

ידוע דאור הפנימי הוא בחי' גילוי אלהות בכל עולם לפי ערכו

It is well known that [the term] “inward light” [or pnimi] refers to the revelation of G‑dliness in every world according to its level.

ואור המקיף הוא מה שנשאר בהעלם ולא בא לידי גילוי

An “encompassing light” [or makkif] refers to what remains hidden and does not come into revelation.

שהוא סובב מכל צד בשוה

[Instead,] it surrounds [the recipients] on all sides equally.

ורצה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים כדוגמת ראשית ההשתלשלות מעצמות אא"ס

The Holy One, blessed be He, desired to have a dwelling in the lower realms that parallels the beginning of the downward progression of existence from the essence of [G‑d’s] infinite light.

לכך ציוה לעשות המשכן כדוגמת זה (ועד"ז בבית עולמים)

Therefore He commanded that the Sanctuary4 (and similarly, the Beis HaMikdash) be made following such a paradigm.

והיינו היריעות והקרשים שבמשכן הם דוגמת אורות מקיפים עליונים שלמעלה מאצי' ומקיפים שבאצי',

The curtains and the beams of the Sanctuary are representative of [both] the sublime encompassing lights that transcend Atzilus and the encompassing lights of Atzilus.

והכלים הם כמו בחי' א"פ המשתלשלים מן הקו

The utensils reflect the inward lights that descend from the kav.

שהם בחי' גילוי אלהות ממש בכל עולם

They represent the actual revelation of G‑dliness in every world.

וכך בארון כתיב ונועדתי כו' מבין שני הכרובים (שמות כ"ה כ"ב)

Thus with regard to the Ark, it is written (Shmos 25:22): “And I will make Myself manifest... between the two cherubs.”

וכן במזבח הי' יורד אש שלמעלה

Similarly, with regard to the [Outer] Altar, Divine fire would descend upon it,5

ועד"ז גם במנורה עדות היא לבאי עולם (שבת כ"ב ב') שהשכינה שורה בישראל

and the Menorah is described (Shabbos 22b) as “testimony to all the inhabitants of the world that the Divine presence rests within Israel.”

וכן בשולחן שהלחם חם כו'

Also, the Showbread on the Table remained warm [as an expression of G‑d’s presence].6 [To return to the explanation of the encompassing lights:

ואמנם לא כל המקיפים שוים

Although there is a common dimension to] all the encompassing lights, they are not entirely the same.

כי אין תמונת המקיף אלא לפי אופן הפנימי שיסתעף ממנו

For the form of the encompassing light is determined by the nature of the inward light that emerges from it.7

ד"מ השפעת גילוי שכל לפי אופן רצון הגילוי כן יהי' המקיף בתחלה

For example, with regard to the transmission of intellect, at its very outset, the encompassing light will be structured according to the nature of the revealed will.8

לכך הי' תמונת היריעות והקרשים בתמונה פרטית כך וכך כמו אורך היריעה כך וכך וכדומה לזה בקרשים

According to this conception, the particular design of the curtains and beams, [representative of the encompassing lights,] and their designated length, [is extremely significant].

מפני שהתכלית הוא הגילוי אור פנימי ע"י הקרבנות

For the ultimate purpose [of the Beis HaMikdash] is the revelation of the inward light through the sacrifices,

ולפי אופן רצון הגילוי כן צ"ל המשכת המקיפים בתחלה כנ"ל

and at the outset, the encompassing lights must be drawn down according to the nature of the revealed will.

ולהבין ענין המקיפים ופנימיי'

To explain the concepts of encompassing and inward [light in greater detail:

ששניהם צ"ל בבריאת העולם ובכל המשכת אלהות

It is emphasized that] both are necessary for the creation of the world and for all the expressions of G‑dliness [in the world. That statement requires clarification:]

דלכאורה מאחר שעיקר הגילוי הוא ע"י או"פ א"כ מה תועלת בהמקיף

On the surface, since the fundamental revelation comes about through the inward light, of what value is the encompassing light?

אמנם הענין מבואר במצות היחוד (תי"ז פ"ב) ענין ב' מיני המשכות אלו שמשניהם מגיע חיות להעולמות וכן לכל נברא בפרט

As explained in the mitzvah of [G‑d’s] unity (mitzvah 417, sec. 2),9 both of these patterns of transmission convey lifeenergy to the worlds and to every individual creation in particular.

וז"ש כל אשר חפץ הוי' עשה (תלים קל"ה ו') הוא בחי' המקיף

The verse (Tehillim 135:6): “All that G‑d desired, He made” refers to the encompassing light,

וכתיב בדבר ה' שמים נעשו (תלים ל"ג ו') הוא בחי' הפנימי.

and the verse (ibid. 33:6): “The heavens were made through G‑d’s speech” refers to the inward light.

ושם נת' שהמקיף הוא המחי' ג"כ

In [that source], it is explained that the encompassing light also conveys life-energy.

ואדרבה הוא העיקר

Indeed, it is the primary [source of life-energy],

אלא שאינו מתגלה בהנברא

but [this encompassing light] is not revealed [in a direct manner] within the created being.

והפנימי מתגלה בו,

The inward light, by contrast, is revealed [in a direct manner].

ועוד זאת שהמקיף העלמו בכולם בשוה מראש לרגל

Furthermore, the encompassing light is concealed in [the entire being] equally, from the head to the foot.

משא"כ הפנימי ישונה אופן גילוייו בין ראש לרגל

With regard to the inward light, by contrast, there is a difference between its revelation within the head and its revelation within the foot.

ועוד זאת שהמקיף אינו מתחלק לחלקים

Moreover, the encompassing light does not divide into different elements,

והפנימי יתחלק לחלקים רבים צמצומים שונים,

while the inward light is divided into different elements through different contractions.

והא בהא תליא כמובן ממשנ"ת ענינם שם,

These two concepts are dependent on each other, as evident from the concepts explained there [in mitzvah 417].10

אך כאן נוסיף לך משל ע"ז מבשרי

Here [it is possible to] add an analogy for this [that is taken] from our flesh,

מהתלבשות הנפש שבגוף

i.e., from the enclothement of the soul within the body.

שמאירה ג"כ ב' מיני חיות לגוף

[In this instance as well,] two expressions of [the soul’s] life-energy shine forth within the body:

מקיף ופנימי,

an encompassing light and an inward light.

הפנימי הוא כמו הארת הנפש במוח לב כבד

The inward light [enclothed within the body] refers to the ray that emanates from the soul that [becomes manifest] in the brain, heart, and liver.

שהם הארות שונות מהנפש

They represent different revelations of the soul,

לפי תכונת חלוקי הכלים המוח מן הלב ומן הכבד

[varying] according to the difference between the medium of the brain, the heart, and the liver.

(ועד"ז גם בכל האיברים כמו היד והרגל

(Similar concepts apply to all the limbs, e.g., the hand and the foot.

לפי תכונת כל א' כך הוא מהות חיות הנפש בו)

The nature of the life-energy of the soul invested in a particular [limb or organ] depends on the quality [of that limb or organ].)

כי השכל שורה במוח

The intellect rests within the brain,

והמדות בלב

the emotions within the heart,

והתנועה באיברים החיצונים ע"י הדם שבכבד.

and the power of movement in the external limbs [through the medium of] the blood in the liver.

והנה השכל במוח הוא בבחי' גילוי

The intellect in the brain is a revealed quality.

שההשכלה מהותה מורגשת במוח

For the power of conceptualization is felt within the brain in a substantial manner

והמוח ממולא ממש ממהותה כהמלאות הכלי מן המים

and the brain is filled with its substance, as a container is filled with water.

עד שלפי אופן מזגו של המוח אם יבישות או לחלוחית ישונה מהות השכל

[Indeed,] the [very physical matter] of the brain — if it is dry or moist — will affect the nature of [one’s] conception,

אם לשכל צח או לא כידוע

[e.g.,] if it is refined or not, as is well known.

והטעם כי מזג גשם המוח מסוגל לקבלת השכל

The motivating factor is that the nature of the physical substance of the brain is appropriate to receive intellect.

ועד"ז גם הדבור בפה

Similar concepts apply with regard to the power of speech [that is enclothed] in the mouth.

הרי הפה הגשמי ממולא ומורגש מאותיות הדבור הרוחני'

Our physical mouths are filled with letters of the spiritual power of speech.11

ועד"ז המדות בלב

And similar concepts [also] apply with regard to the emotions in the heart,

והתנועה בידים

the power of movement in the hands,

וההילוך ברגלים

and the potential to walk in the feet.

שידוע שיש גידים ברגל שלפי אופן הרכבתם יהי' תנועת הרגל להילוך

As is well known, there are sinews in the feet whose nature determines the potential of the foot to walk.

וכזה הוא חיות הנפש המתלבש בהם הוא כח ההילוך

And the life-energy enclothed in them, i.e., the potential to walk, also follows the pattern [of the foot’s inner makeup].

וא"כ מובן מזה שחיות הנפש באיברים הוא בגילוי גמור

It is thus understood that the life-energy of the soul is in complete revelation within the limbs.

וזהו ענין התלבשות או"פ בכלי

This reflects the process undergone by the inward light [in order to be] enclothed within a medium.

שהוא בגילוי לפי שהכלי מסוגלת לקבלו

[The light] is revealed because the medium is suitable to receive it,

כי היא מעין האור ודוגמתו ממש

for it is representative of the light and an actual model for it.12

שהרי לא יהלך היד ולא יכתוב הרגל וכו'

For a hand will not walk, nor will a foot write.

אלא הרגל יהלך והיד תכתוב

Instead, the foot will walk, the hand will write,

והלב יתפעל והמוח ישכיל,

the heart will be aroused, and the brain will conceptualize.

והרי חיות זה המתגלה הוא בשינויים ממוח ללב וליד ורגל

[The manifestation of] this life-energy thus differs between the brain, the heart, the hand, and the foot.

וגם מתחלק לחלקים רבים

It also divides into different elements:

שכל ומדות תנועה והילוך דיבור

intellect, emotion, movement, walking, and speech.

וזהו הפנימי.

All of the above represents the inward light.

והמקיף הוא

[The manifestation of] the encompassing light [of the soul] is evident [in a different manner].

מה שאנו רואים שיש התפשטות החיות מן הנפש בגוף

We see that the soul’s vitality is extended within the body

להיות האיברים מתפעלים ממנו

[as indicated by the fact that] the limbs are affected by it.

ואעפ"כ איננו בגלוי להיות מהותם גלוי אליהם

Nevertheless, [this life-energy] is not revealed to the extent that its nature is made known.

וגם מאיר לכולם בסגנון א' מבלי התחלקות,

Moreover, it shines forth to all of [the limbs] in one mode, without differentiation.

והוא הרצון

Ratzon, will, [is an example of the expression of this encompassing light].

כי אנו רואים כאשר ירצה לפשוט ידו ורגלו יפשוט מיד כרגע

We see that as soon as a person desires to extend his hand or foot, these limbs will react immediately.

ואם ירצה לכווץ יכווץ מיד בעלות הרצון

And if he seeks to contract them, they will contract immediately, as soon as he desires.

ומזה מופת שהרצון מלובש ונמצא ברגל ממש

This is clear evidence that the will is found within the foot itself.

כי אילו היה מציאותו רק במוח

For if it was located only within the head,

ומה שמהאיברים נשמעים לרצונו כמו התפשטות או כיווץ הרגל הוא דרך המשכה

and the response of the limbs to the will — e.g., the extension or contraction of the foot — would come [only] as a result of influence

שנמשך מרצון שבמוח אל הרגל לעשות כן בעלות הרצון

that was drawn down from the will in the mind to the leg when that desire arose,

א"כ הי' צריך להיות שיהוי זמן מעלות הרצון לפשוט הרגל עד שהרגל תתפשט בפועל

time would be required from the moment the desire arose in his will to extend his foot until the foot actually extended itself,

כדי משך הילוך והמשכת הרצון מהמוח ברגל

so that the will could be drawn down from the brain to the foot.

ולא הי' באפשרי להיות מיד כרגע

It could not be an immediate response.

ומאחר שאנו רואים שבו ברגע העלות הרצון להפשיט הרגל וכדומה תתפשט הרגל ממש

Since we see that the feet — and similarly all the other limbs — respond immediately to the will,

מוכרח שהרצון נמצא ברגל ממש

we are forced to say that the will exists within the feet as well.

ולכן א"צ לשהיית זמן,

As such, [the response] does not involve a delay.13

והאמת כן הוא

In truth, this is the reality.

כידוע שיש עורקים וגידי המוח שמתפשטים בכל האיברים

As is well known, there are nerves and fibers extending from the brain to all the limbs.

ואין בהם דם

[These nerves and fibers] do not contain blood.14

רק הם כלי הרצון

Instead, they are channels to transmit the will

להיות ממשלתו על ידם בכל אבר

and bring about its dominion over every limb,

להניעו כרצונו,

enabling the person to move [the limb] as he desires.

והנה גופה של התנועה הוא ממזג חיות העצמי שביד ושברגל

The movement itself comes from the essential life-energy, [i.e., the inward light of the soul], allotted to the hand and the foot,

שכבר הם בהכנה מקודם

which are already prepared [for this energy].

מלובש בדם שבאבר ההוא

[This vitality] is enclothed in the blood of that organ

המתרבה ע"י אכילה ושתיה

and it is increased through eating and drinking.

משא"כ הרצון הוא חיות נפשי לבד

The will, by contrast, is life-energy associated with the soul alone.

וממנו לא יבא גוף התנועה

The actual movement of a limb will not come [directly] from [the will].

אלא שאופן תנועתו הוא על ידי שהכח המניע שבאבר הוא מניעו כפי הרצון

Instead, the energy that moves the limb moves it according to [the directives of] the will.15

ולא ישנה תפקידו כסוס לגבי רוכבו

It will not deviate from [the directives of the will], just as a horse [is controlled] by its rider.

ואם לא יהי' הרצון להניע ישבת ולא ינוע

If there will not be a desire to move [the limb], it will remain at rest without movement

אע"פ שיש בו היכולת להניע

although it has the potential to [move].

ומיד שיהי' הרצון להניע יניע כח המניע

[Conversely,] when there arises a desire to move [a limb], the power of movement will move it immediately.

נמצא שהרצון פועל כל פעולותיו באיברי הגוף

Thus [a person’s] will brings about all its [desired] activities through the limbs of the body,

וגוף הפעולה הוא ע"י החיות הממוזג כבר באבר מהנפש המלובש בדם

but the actual activity is performed by the life-energy allotted to that limb from the aspect of the soul that is enclothed in the blood.

והוא בגלוי

[The latter] power is revealed [within the limbs and organs and adapts itself to their nature].

אבל הרצון אינו בגלוי

The will, by contrast, is not revealed.

ואע"פ שישנו בכל האיברים כנ"ל אין האבר מרגישו

Although, as explained above, it exists in all the limbs, the limb does not feel it.

וזוהי הנק' בחי' העלם

This state is described by the term העלם, “concealment,”

שר"ל שהדבר נמצא ממש שם אלא שאינו בגלוי לגבי המקבל

i.e., it is actually present, but is not revealed to the recipient.

ולכן אינו בהתחלקות

For this reason, there is no division [within the different expressions of the will],

כי הרצון להניע הראש עם להניע הרגל שניהם מהות רצון א'

i.e., the will to move the head and the will to move the hand are the same.

והא בהא תליא

These two concepts16 are dependent on each other.

שלפי שאינו מתלבש בגלוי בבחי' אור וכלי

[The will] does not enclothe itself in a recipient in a revealed manner, in the manner light is enclothed [and revealed] in a vessel.

אלא בבחי' העלם

Instead, it is found in a state of העלם.

א"כ יכול להיות מאיר ברגל ע"ד שמאיר בראש

Accordingly, it can shine in the foot in the same way that it shines in head;

ולכן א"צ להתחלק

there is no need to make a distinction between them.17

משא"כ בהארת הנפש שמאיר בהתלבשות בפנימי

[Different concepts apply] with regard to the ray of the soul that, by contrast, shines through enclothing itself in an inward manner:

בחי' נר"נ במוח לב כבד

i.e., the nefesh, ruach, and neshamah18 which are enclothed in the head, heart, and liver.

הוא בבחי' צמצומים ובבחי' התחלקות

In these instances contractions and division [are necessary],

לפי שמאיר בבחי' פנימי כנ"ל.

because it shines in an inward manner, as explained above.

ולהבין קצת יותר ענין הרצון שנמצא ברגל ואעפ"כ אין מהותו נתפס

The concept of will — that it is found in the foot although its essence cannot be grasped there — can be understood

הוא כמו מראה הלבן

through the analogy of the color white.

שהוא עצמיות הדבר

[As opposed to other hues,] white is the essence of the matter itself;

ואינו דבר נוסף כמ"ש במ"א

it is not something added to the article,19 as stated in other sources.20

והנה גוף דבר הלבן הוא מהות ודבר בשטח

The actual article that is white is an entity that takes up space.

משא"כ המראה לבן אינו תופס מקום

Its color, by contrast, does not take up space,

ואיננו נתפס

nor can it be grasped

ואע"פ שישנו בכל חלקי הדבר

despite the fact that it exists throughout the article in question,

שאם יחתכוהו לחלקים דקים ימצאוהו לבן

i.e., if the article is cut up into tiny pieces, they will all be white,

מאחר שהוא עצמות ותולדה טבעי',

for this is the essential [color of the article] and its natural makeup.

משא"כ גוונים הנצבעים כמש"ש,

This does not apply with regard to colors that come as a result of dyes, as stated in those sources.

אעפ"כ אינו נתפס זולתי דבר המלובן

Nevertheless, nothing can be grasped except the white article.

הרי לך מציאת דבר ועכ"ז אינו נתפס

Thus the [color] white is a [recognizable] entity and yet it cannot be grasped.

וכמ"כ ענין הרצון שישנו ברגל אבל אינו נתפס

Similarly, the power of will exists in the foot, but it cannot be grasped,

משא"כ הדבור בפה נתפס כו':

while the power of speech in the mouth, by contrast, can be grasped.21

והנמשל מכ"ז למעלה הוא בחי' ממכ"ע וסוכ"ע

The analogue to all of the above can be understood within the spiritual realms in relation to the Divine life-energy that is memale kol almin and that which is sovev kol almin.

כי ממכ"ע הוא בחי' חיות האלהות המתגלה בכל עולם לפי ערכו

The Divine life-energy that is memale kol almin refers to the Divine life-energy that reveals itself in every world according to its level.

ודרך כלל בי"ע הנה הם ג' חילוקי מדריגות כמו מוח לב כבד הנ"ל בנפש

In general, in the worlds of Beriah, Yetzirah, and Asiyah, there are three levels that are comparable to [the way] the levels of the brain, the heart, and the liver [relate] to the soul.

שבבריאה מאירים חכמתו ובינתו ודעתו של א"ס ב"ה שהוא כמו השכל שבמוח באדם.

In Beriah, the wisdom, understanding, and knowledge (Chochmah, Binah and Daas) of the Ein Sof shine forth, just as the intellect is manifest in man’s brain.

וזהו ענין געה"ע שהנשמות נהנין מזיו שהוא בעולם הבריאה

This refers to the level of the Upper Gan Eden where the souls derive pleasure from [G‑d’s] radiance which is [revealed] in the world of Beriah.22

וביצי' מאירים מדותיו של א"ס ב"ה

In Yetzirah, the emotional attributes of the Ein Sof shine forth.

והוא כמו רוח בלב

This resembles the ruach (“spirit”) that is manifest in the heart.

והוא עולם המלאכים שעבודתם באהוי"ר

It is the world of the angels whose service is characterized by love and fear.

ובעשי' בחי' נפש שהעבודה במעשה,

And the world of Asiyah parallels the nefesh, for [there] the service [of G‑d centers on] deed.23

בכל עולם לפי ערכו הארה זו היא בגילוי ממש

In every world, according to its level, this light is in actual revelation.

כמו החב"ד בבריאה עד שהנשמות נהנין מהשגתם באא"ס שם בבריאה

For example, with regard to the wisdom, understanding, and knowledge in the world of Beriah, the souls derive pleasure from their comprehension of [G‑d’s] infinite light in the world of Beriah.

וכן המדות ביצי' עד שהמלאכים אומרים ביראה ואהבה קדוש כידוע

This also applies with regard to the emotional qualities in the world of Yetzirah to the extent that the angels recite “Holy, [Holy, Holy,...]” with love and fear.

וכן בעשי' מתלבש חיות אלהות בכל נברא בפנימיותו

And in Asiyah, the Divine life-energy enclothes itself in every created being in an inward manner,

שכל במדבר וחיות בחי וכו'

intellect being vested in humans, vitality in animals, etc.

וה"ז בבחי' צמצומים והתחלקות כנ"ל.

Thus there are several aspects of contraction and division, as explained above.

אמנם סוכ"ע הוא מ"ש כל אשר חפץ הוי' עשה (תלים קל"ה ו')

By contrast, with regard to the Divine light that is sovev kol almin, it is said (Tehillim 135:6): “All that G‑d desired, He made,”

בחי' רצונו העליון ית' שרוצה בפעולותיו

referring to the Sublime Will that desires its acts.

הרצון הוא בבחי' העלם ומקיף על האיברים

This [is comparable to man’s] will which is in a state of hiddenness and encompasses all the limbs.

ומ"מ על פיו יצאו ועל פיו יבואו

Nevertheless, “according to its command they will enter and according to its command they will depart.”24

והוא המתלבש ונמצא בכל האיברים

[Despite it being hidden,] it enclothes itself and is found within all the limbs,

וכולם בטילים אצלו כסוס לרוכבו,

and they are all nullified to it like a horse to its rider.

והיינו למעלה

[To explain the analogue] in the spiritual realms:

בחי' חב"ד ומדותיו של א"ס ב"ה המלובשים בכלים די"ס דבי"ע

[This means that] the wisdom, understanding, and knowledge, and the emotional qualities of the Ein Sof that are enclothed in the vessels of the Ten Sefiros of [each of] the worlds of Beriah, Yetzirah, and Asiyah,

שמהם באה ההשפעה לכל הנבראים בפנימיו'

from which influence is conveyed to all the created beings in an inward manner,

הם בטילים לגבי רצונו ית' ששולט בהם להיות ההשפעה כרצונו

are all nullified to the Divine will that rules over them so that the influence is conveyed in accordance with His will.

כמו שהרצון באדם מניע מוחו ורגלו לאשר יחפוץ יטנו

In man, his will motivates his mind and his feet, [enabling him] “to direct them [to do] whatever he wants,”25

ובלעדו לא יזיזו כנ"ל

and without it, they would not move, as above.

כן הרצון עליון מאיר בחב"ד המאירים בבריאה ומנהיג השפעתם כרצונו

Similarly, the Sublime Will shines within the wisdom, understanding, and knowledge that illumine Beriah and [that will] directs their influence as He desires.

וכן בעשי' כו'

This also applies in Asiyah.

והוא עצמו בבחי' מקיף והעלם

[The will] itself, however, is an encompassing light and is in a state of concealment;

שהוא אינו בבחי' גילוי כמו החב"ד בבריאה כו'

i.e., it is not revealed like the wisdom, understanding, and knowledge [that illumine] Beriah.

ומ"מ עיקר הפעולה ממנו ועל ידו וכמשנ"ת ג"כ באורך במצות היחוד (תי"ז פ"ב)

Nevertheless, it is the fundamental active agent, as explained above with regard to the mitzvah of [G‑d’s] unity (Mitzvah 417, sec. 2).

וזהו הנק' ג"כ מקיפים ופנימי'

This is what is meant by encompassing lights and inward lights.

שהמקיפים המה מקיפים כל העולמות כא'

The encompassing lights encompass all the worlds as one.

שהרי עיגולים דא"ק מקיפים לי"ס דא"ק עם י"ס דעשי' כא'

For the Iggulim3 of Adam Kadmon encompass the Ten Sefiros of Adam Kadmon and the Ten Sefiros of Asiyah as one.26

והוא בחי' סוכ"ע

This reflects the approach of sovev kol almin

ששוה ומשוה קטן וגדול בחי' הרצון עליון כנ"ל

which equates and equalizes the small and the great through the Sublime Will, as explained above.

ובכלל נק' א"ק אדם דבריאה

In a larger sense, the realm of Adam Kadmon is considered “the man27 of Beriah.

וע"י וא"א נק' אדם דיצי'

Atik Yomin28 and Arich Anpin29 are referred to as “the man of Yetzirah,”

ואצי' נק' אדם דעשי'

and Atzilus, “the man of Asiyah.

והוא בחי' נר"נ

They thus parallel the levels nefesh, ruach and neshamah.

והעיגולים סובב לכולם כא',

The Iggulim3 encompass all of them as one.

והפנימי' היינו היושר המשתלשל אח"כ בכלים מכלים שונים א"ק ואבי"ע

The inward light, the approach of Yosher,3 leads to a chainlike progression downward from vessel to vessel, from Adam Kadmon to Atzilus, Beriah, Yetzirah, and Asiyah

בחי' נר"נ כנ"ל.

following the pattern of nefesh, ruach and neshamah, as explained above.

ובזה יובן ב' כתובים הנראים כסותרים זא"ז

On this basis, we can reconcile two verses which appear to contradict each other:

כתוב א' אומר מכה"כ (ישעי' ו' ג')

One (Yeshayahu 6:3) states: “The entire earth is filled with His glory.”

וכבודו תרגומו זיו יקרי'

The Targum translates “His glory” as “The radiance of His splendor,”

בחי' זיו והארה לבד

i.e., [the earth is filled] merely [with] radiance and a ray.

כתוב א' אומר את השמים ואת הארץ אני מלא (ירמי' כ"ג כ"ד)

Another verse (Yirmeyahu 23:24) states: “I fill up the heavens and the earth.”

ואני משמע מהו"ע ית' ממש

By saying “I,” seemingly, the intent is He Himself, His very essence.

והענין

[Based on the above,] it can be explained that

כי אני מלא היינו בבחי' סובב והעלם

He Himself fills [creation] in a manner of sovev, in a state of hiddenness,

וסובב לד' עולמות כא'

encompassing all four worlds as one.

וע"כ אומר שמים וארץ בהשוואה א'

Therefore “the heavens and the earth” are equated in the same statement.

אבל ההארה שבבחי' גילוי אינה אלא מבחי' כבודו זיו יקרי'

With regard to the ray that comes into revelation [and which is internalized,] by contrast, it is only “His glory” and “the radiance of His splendor,”

חי' ממכ"ע כנ"ל:

i.e., [this represents] the approach of memale kol almin [where all that is revealed is an external dimension of His light].

וזהו ענין יריעות המשכן

[On this basis, we can appreciate] the concept of the curtains of the Sanctuary.

שבהם הי' השראת המקיפים

They made it possible for the encompassing light, [i.e., the Iggulim,4] to rest,

וכדאי' בע"ח שהעיגולים השראתם בההיכלות ע"ש

as the Etz Chayim states:30 “The Iggulim rest in the heichalos;31 see [the explanation] there.

והי' היכל ק"ק בחי' מקיפים דג"ר

The Heichal of the Holy of Holies was [the resting place] for the encompassing lights, [i.e., the Iggulim,] of the first three Sefiros.32

והמקום הנק' קדש הוא מקיפים דחג"ת

The place referred to as the Sanctuary was [the resting place] for [the Iggulim of the emotional qualities of] Chessed, Gevurah, and Tiferes.

וכידוע שגם בהמקיפי' יש י"ס כנז"ל

For as is well known, there are also Ten Sefiros within the encompassing lights, as mentioned above.

וכמשנ"ת ג"כ במ"א ענין ע"ס שברצון

The concept of the Ten Sefiros [in the Sublime] Will is also explained in other sources.

הרצון להאציל חכמה זהו בחי' חכמה שברצון כו'

[For example,] the will to emanate the quality of Chochmah reflects the quality of Chochmah in will.

ע' בביאור למאמר זהר פ' שמות ע"פ תשורי מראש אמנה (שה"ש ד' ח').

See the explanation of the statements of the Zohar, Parshas Shmos, concerning the verse (Shir HaShirim 4:8): “Gaze forth from the peaks of Amanah.”

והכלים כמו הארון והמנורה כו' הם כלים שבהם הי' גילוי האו"פ

The utensils [of the Beis HaMikdash], e.g., the Ark and the Menorah, were mediums in which the inward light was revealed.

כדאי' בלק"א ח"א פנ"ג שבלוחות שבארון הי' גילוי אלקות שלא כדרך השתלשלות העולמות מיצי' ועשי'

As stated in Tanya, ch. 53, in the Tablets [of the Ten Commandments] that were housed in the Ark, G‑dliness was revealed above [the measure ordinarily conveyed through] the chainlike downward progression of spiritual worlds from Yetzirah to Asiyah.

אלא שחב"ד דבריאה נתלבשו ממש בלוחות שבארון

Instead, the wisdom, understanding, and knowledge of the world of Beriah were actually enclothed in the Tablets in the Ark.

ולפיכך לא הי' הארון תופס מקום כלל

Therefore33 the Ark took up no space at all.34

כי המקום הי' בטל במציאות לגבי גילוי אלהות שלמעלה מבחי' מקום

For space was absolutely batel to the revelation of G‑dliness that transcended space [manifest in the Ark].

וכעד"ז גם במנורה ושולחן ומזבח וכנ"ל:

Similar concepts also apply with regard to the Menorah, the Table [for the Showbread], and the Altar, as explained above.35

ב) ועתה יש להבין פרטי הכלים

II) Now we can appreciate [the qualities represented by] the different utensils.

הנה מזבח החיצון הוא בחי' מל' שנשפלת בבי"ע לברר בירורי נוגה

The Outer Altar is identified with Malchus as it is lowered into the realms of Beriah, Yetzirah, and Asiyah to bring about the refinement of [kelipas] nogah,

כמ"ש ותתן טרף לביתה

as implied by the verse:36 “She provides her household with food.”

ומעלית אותם בסוד מ"ן

It elevates these sparks following the mystic pattern of arousal from below.

וכמ"כ הי' ענין הקרבנות נקרבים במזבח החיצון

A parallel is found with regard to the sacrifices that were offered on the Outer Altar.

שהבהמה שהיא מבחי' נוגה נשרפת באש ומתבררת

An animal that is from [kelipas] nogah is consumed by fire and thus refined.

והפסולת נדחה לחיצונים כמבואר בענין תרומת הדשן

The waste is expelled toward the external forces, as explained with regard to the removal of the ashes.37

ומה שנתברר נכלל באלהות באש שלמעלה

What is refined is included in G‑dliness, in the fire from Above.

ולכן הי' מזבח החיצון חוץ למקום הנק' קדש

For this reason, the Outer Altar was positioned outside [the Sanctuary], which was referred to as Kodesh, “Holy.”38

כי באצי' לא יגורך רע

For in Atzilus, “no evil will abide with You.”39

והבירורים לא שייכים כ"א בבי"ע כו'

The concept of refinement is appropriate only in the realms of Beriah, Yetzirah, and Asiyah.

ולכן על המזבח הפנימי שבבחי' אצי' כתיב ועולה ומנחה ונסך לא תסכו עליו (שמות ל' ט')

Therefore, concerning the Inner Altar, which is representative of Atzilus, it is written (Shmos 30:9): “Do not present burnt offerings, meal offerings, and libations upon it.”

והוא ל"ת כמ"ש בסדר תצוה (סי' ק"ד)

This is a negative commandment as stated in [Sefer HaChinuch,] Parshas Tetzaveh (Mitzvah 104).

כ"א קטרת

Instead, only the incense offering [is brought upon it].

שענין הקטרת הוא בחשאי

The incense offering is brought in silence.40

והוא מל' התקשרות

Also, [the word] קטרת, incense, [relates to the root קטר], meaning “connection,”

שהעולמות נקשרים זב"ז

i.e., the connection of the worlds one with the other.

והוא ע"ד מ"ש רשב"י בחד קטירא אתקטרנא בי' בקוב"ה

This reflects R. Shimon bar Yochai’s exclamation:41 “With one bond, I am bound to Him, to the Holy One, blessed be He.”

ר"ל התקשרות נפלאה

This refers to a wondrous connection.

לא בבחי' בירור להפריד הרע

[On this level,] there is no [need for] refinement to separate evil.

אלא גם אחר שכבר הפריד כל תערובות רע יוסיף אומץ והתקשרות בה'

Instead, even after one has already sifted out evil entirely from its mixture [with good], he will increase the strength of his connection to G‑d.

וזה שייך גם במזבח הפנימי ת"ת דאצילות שמבריח מן הקצה אל הקצה

This is relevant with regard to the Inner Altar, which is identified with Tiferes of Atzilus, which “extends from one end to the other,”42

ר"ל שעולה מעלה מעלה עד קצה העליונה בחי' כתר

i.e., it ascends to the highest levels, [reaching] the most sublime point, the level of Kesser.

ולכן הי' מזה"פ מכוון נגד הארון

For this reason, the Inner Altar was aligned with the Ark.43

ועד"ז הוא משרז"ל מיכאל מקריב נשמותיהן של צדיקים ע"ג המזבח (עי' תוס' מנחות ק"י)

In that vein, our Sages state (see Tosafos, Menachos 110[a]) that [the angel] Michael offers the souls of the righteous [as sacrifices] on the [Inner] Altar [in the spiritual realms].44

ואין זה בירור אלא תוספת התקשרות כנ"ל

This is not for the sake of refinement, but instead for an increased dimension of connection:

לאשתאבא בגופא דמלכא.

“to be included in the body of the King.”45

שולחן בצפון בחי' רשפי אש האהבה

The Table for the Showbread, located on the northern side [of the Sanctuary], reflects the flames of fiery love

שהיא כמעלת הזהב על הכסף

[that possess] the advantage of gold over silver.46

שנמשכת מגבורה דאצי'

[This love] is drawn down from the Attribute of Gevurah of Atzilus.

ומשם באים כל ההשפעות

From this level, all forms of influence are drawn down,

כידוע בענין גבורות גשמים

as is well known with regard to the concept of “the might of the rains.”47

ולכן הי' מניחים הלחם על השלחן,

Therefore the Showbread48 was placed on the Table.

ומנורה בדרום הוא בחי' חסד,

The Menorah was placed on the southern side, indicating the quality of Chessed.

והארון שבקדה"ק הוא בחי' כלי להלוחות

And the Ark in the Holy of Holies was the vessel for the Tablets

הוא בחי' ג"ר כח"ב

that are identified with “the three heads,” Kesser, Chochmah, and Binah.49

כי הלוחות הם מבחי' פנימי' הכתר כמ"ש במצוה שע"ט

For the Tablets are identified with the inner dimension of Kesser, as explained in Mitzvah 379,50

ע"פ הירושלמי שהיו נקראים מכל צד

in connection with our Sages’ statement in the Talmud Yerushalmi [Shekalim 6:1] that one was able to read the tablets from all [four] sides.

לפי שכולו פנים ואין בהם מבחי' אחוריים

For they reflected the inner dimension entirely and thus had no external dimension.51

וס"ת שכתב משה שהי' מונחת בארון בחי' אור החכמה

[Also,] the Torah scroll that Moshe wrote, which was [identified] with the light of wisdom (Chochmah), was placed in the Ark52

והארון הי' כלי לכ"ז

and the Ark was a medium for [the revelation of] all of [these sublime potentials].

והכפורת הוא מחיצת יסוד אימא המלביש ליסוד אבא

The Kapores53 represents the partition [arising] from the Yesod of the Sublime Mother54 that enclothes the Yesod of the Sublime Father.55

כמ"ש באוצ"ח ע"פ טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת (משלי כ"ז ה')

As Otzaros Chayim explains based on the verse (Mishlei 27:5): “Candid rebuke is good when it comes from hidden love,”

שבחי' חסדים המכוסים ביסוד אי' נק' אהבה מסותרת

the hidden qualities of Chessed in the Yesod of the Sublime Mother are called “hidden love.”