פ' נשא:(שע"ח)

[Sefer HaChinuch,] Parshas Naso (Mitzvah 378):

לברך הכהנים את ישראל בכל יום

That the priests should bless Israel every day,

שנאמר כה תברכו את בנ"י וגו'

as it is written (Bamidbar 6:23): “Bless the children of Israel in this manner.”

להבין ענין התועלת המגיע לישראל מברכה זו שהכהנים דוקא מברכים אותם

The explanation of the benefit that accrues to the Jewish people from this blessing which the priests convey upon them can be understood

הנה יובן עפ"י מ"ש והנה פרח מטה אהרן כו' ויגמול שקדים (במדבר י"ז כ"ג)

through the elucidation of the verse (Bamidbar 17:23): “And behold, the staff of Aharon blossomed... and it produced almonds.”1

ולהבין אמאי שקדים

[The reason] why [the staff produced] almonds [and not other fruit can be] explained as follows:

הנה שקדים הם הממהרים לפרוח מכל הפירות והתבואות כמו זית גפן תאנה כו'

Almonds blossom faster than all other fruits and produce, for example, olives, vines, and figs.

שכולם שוהים זמן רב יותר מהם

All of these [other fruits] take much more time to mature,

כי השקדים מתמלאים ונראים בג' שבועות מן הפריחה

whereas almonds develop and appear within three weeks of their blossoming.

ולכן נק' שמם שקדים שהוא לשון זירוז

Indeed, this is the source for the very name shakeid, which means “almond,” but also means “hurry,”

כמ"ש בירמי' (א' י"א) מקל שקד אני רואה

as in the vision of Yirmeyahu (1:11): “I see a rod of an almond (shakeid) tree.”

ואמר לו הש"י הטבת לראות כי שוקד אני כו' (א' י"ב)

In response, G‑d told him (ibid.:12): “You have seen well, because I am hurrying (shokeid)....”

וענין מהירות זו הוא רמז על הכהונה

[Now] the concept of haste is an allusion to the priesthood,

כי הנה אהרן אותיות נראה

for the name Aharon (אהרן) shares the letters of the word נראה, meaning to “be seen,”

שעל ידו היו כל ההתגלות וההמשכות האורות מלמעלה למטה

implying that he is the channel through which all the [spiritual] lights are revealed and drawn down from Above.

והנה ההמשכות הנמשכים על ידו יוצאים ונמשכים במהירות גדולה

With him as the medium, this [process of downward revelation] is accomplished with great speed,

בלתי שום עיכוב

without any impediment.

כי הנה אנו אומרים

[In the Grace After Meals,] we praise [G‑d because]

הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד

“He sustains the entire world with His goodness, grace and kindness.”

ולהיות מתהוה מטובו וחסדו העליונים השפעות גשמיים

For influence on the material plane to come into being from His Sublime Goodness and Kindness,

צריך להיות ירידת החסד דרך מדריגות רבות מאד

that kindness must descend many, many levels

עד שיתגשם

until it takes on material form

להיות מהות חסדו על התחסדות והשפעות גשמיים

— [enabling] His kindness to be transformed into kindness and influence of a physical nature

(ע' מצוה כ"ה (פ"ז)

(see Mitzvah 25, sec. 7).2

וע"י אהרן נמשך השפעת חסד זו מלמעלה מעלה למטה בעוה"ז בלי שום עיכוב במדריגות שבינתיים

Through Aharon’s [involvement], the influence of this kindness is drawn down from Above into this world without being delayed in the intermediate levels,

אלא במהירות

but instead, [passes through them] rapidly.

וה"ז ממש כמשל השקדים שמתמלאין מן הפריחה עד גמרן בזמן קצר

Thus it resembles almonds that develop from the time of their blossoming until their maturation in a short time

בג' שבועות

— three weeks.

וביאור הענין

To clarify this matter:

הנה נת' מצוה קע"ד פ"ב הקושי' מהו שמבקשים בכל יום

In Mitzvah 174, sec. 2,3 it was explained why we request [our needs each day in prayer,

רפאינו ברך עלינו

asking]: “Heal us...,” “Bless for us....”

הרי כבר נגמר דינו של האדם בר"ה ויוהכ"פ

A person’s judgment for the year was completed on Rosh HaShanah and Yom Kippur

ונכתב ונחתם

when it was written down and sealed;

ושוב לא ישונה

[that judgment] will not be changed.

וא"כ ממ"נ הבקשה ללא צורך

If so, [our daily] requests are [seemingly] unnecessary.

אך הענין

To explain:

כי באמת מה שנכתב ונחתם דין האדם למעלה

In truth, a person’s judgment is written down and sealed in the spiritual realms [on Rosh HaShanah and Yom Kippur].

אף שנמשך לו חסד

[Nevertheless,] although kindness is drawn down to him,

היינו על מקור נפשו כמו שהיא למעלה

it is drawn down upon the source of his soul as it exists in the spiritual realms.

וצרכיה שם הוא ברוחניות

There, his [soul’s] needs are spiritual:

להשיג השגות

to comprehend [spiritual] concepts

ולהנות מזיו השכינה

and to derive pleasure from the radiance of the Divine presence.

והיינו מ"ש בטובו בחן ובחסד שלו

This relates [to the statements above concerning] “His goodness, grace and kindness,”

שהוא חסד עליון ב"ה

i.e., Sublime Kindness,

שהתחסדותו הוא בהשפעות רוחניים

kindness that is expressed in spiritual influence.

ולהיות נמשך חסד זה למטה עד שיהי' התחסדותו בגשמיות

For this kindness to be drawn down until it becomes material kindness,

כצרכי הנפש בגוף

[appropriate to] the needs of the soul [as enclothed] in the body,

הוא צריך לירד ולהשתלשל מדריגות רבות

it must descend through a chainlike series of levels

מהיכל להיכל

from spiritual chamber4 to spiritual chamber,

ירידה אחר ירידה

one descent after another

עד שיתגשם

until it takes on material form

להיות חסדו בענינים גשמיים

and His kindness [is expressed] in physical matters:

לרפאות הגוף ולברך השנים

healing the body and blessing the years.5

וע"ז ארז"ל אדם נידון בכל יום (ר"ה ט"ז א')

With regard to this, our Sages say (Rosh HaShanah 16a): “A person is judged every day,”

שנדון לפי מעשיו

i.e., he is judged according to his [daily] deeds

האם ראוי וכדאי הוא שיומשך החסד עליון הנמשך על נפשו לירד ממדריגה למדריגה

to see if it is appropriate and if he is worthy that the Sublime Kindness that is conveyed upon his soul be drawn down and descend from level to level,

מרוחניות לגשמיות

from the spiritual plane to the material.

או אינו ראוי

Or [perhaps] he is not worthy,

ואז ישאר החסד למעלה

in which case the kindness remains in the spiritual realms

ושם יקבלנו

and [his soul] will receive it there,

במה שיוסיפו לו תענוג בג"ע

i.e., through an increase in pleasure in Gan Eden.

והשפעת חסד זה גם כשהוא נדון להיות נמשך בעוה"ז

Even when judgment is rendered that this influence of kindness will be drawn down into this world,

הוא מתעכב ושוהה בדרך התמשכותו

it may be delayed and held up in the process of being drawn down.

שהרי בכל הליכה ועקירה מהיכל להיכל הוא ע"י דינים

For every step forward and every departure from spiritual chamber to spiritual chamber [that this influence undergoes] comes about through judgment,

אם ראוי הוא

[determining whether the person] is worthy.

ומעיינים בדינו ויש מי שמעכב

His case is investigated and there are [spiritual forces] that [try to] restrain [the influence],

לומר שחטא ואינו ראוי לזה

saying he has sinned and is not worthy.

אבל כשנמשכה השפע ע"י אהרן

When, however, the influence is drawn down through Aharon

וכל כהן הנושא את ידיו ומברך את העם

— and similarly, any priest who raises his hands and blesses the people —

אזי היא נמשכת במהירות גדולה

it is drawn down very speedily

מן העולם היותר עליון עד העולם השפל שלנו

from the most sublime world to our lowly world

דרך כל הממוצעים

through all the intermediaries

באין מונע ומעכב

without any interference and restraints,

ואין מעיינים בדין כלל

and there is no investigation of his case at all.

וז"ס ברכת כהנים

This is the mystic secret of the Priestly Blessing [Bamidbar 6:24]:

יברכך ה' וישמרך

“May G‑d bless and protect you.”

וארז"ל (במד"ר פי"ב) יברכך בממון

And our Sages state (Bamidbar Rabbah 11:5-6):6

יברכך בממון

“‘May G‑d bless you’ — with money,”

שנמשך החסד עליון הרוחני מיד כרגע בגשמיות

that the sublime spiritual kindness be drawn down immediately on the physical plane

להיות הברכה בממון

and that the blessing will materialize in financial matters.

יאר ה' פניו היינו בחי' הארת פנים

“May G‑d shine His countenance upon you…” [Bamidbar 6:25]: that His countenance shine forth;

ויחונך שנמשך למטה מטה

“…and be gracious to you”: that the influence be drawn down to the lowest levels.

ואמנם הסיבה לזה על היות המשכת חסד אהרן במהירות באין מעכב ומונע נגדו

The reason that the kindness [conveyed by] Aharon is drawn down speedily,

באין מעכב ומונע נגדו

without impediment or restraint,

הוא לפי ששרשו מבחי' רב חסד

is that his source is from the quality of abundant kindness (rav chessed)

שהוא בחי' חסד גדול מאד

which is a very immense dimension of kindness

שיורד כמים מגבוה לנמוך במהירות גדולה

that descends like water from the heights to the depths with great speed,

ואין שום א' יכול לעכב על ידו

without anyone being able to restrain it.

עד"מ נחל גדול מאד שהליכתו בזרם גדול ועז עד אשר לא יוכלו לעכבו ולהסתירו

To use an analogy, it is like a very vast river that flows with a strong and powerful current that cannot be contained and restrained,

כדרך שעושים לנהרות הקטנים שאין מימן גדול כ"כ ואין שטפם בתגבורת עזה כ"כ

as is the practice with regard to smaller rivers that do not contain that much water and do not flow with such a powerful current.

שמסתירים הזרם וההליכה ע"י עצים ועפר וכיוצא

With regard to them, it is possible to restrain the current and the flow using wood, earth, and the like

עד שעושים שם בתי הטחינה (שקורין מילען)

so that it is possible to erect mills upon them.

אבל זו להיות מימיה רבים אזי כח התפשטותם גדול ועצום

[This is not possible with regard to] a large river. It flows outward with great and awesome power;

ולא יוכלו לעמוד בפניו ולעכבו:

nothing can stand before it and impede it.