והפי' כך הוא

The explanation is as follows:

כי מודעת זאת שבר"ה נמשך חיות כללי מא"ס ב"ה להחיות העולמות על שנה זו

As is well known, on Rosh HaShanah, general vitality is drawn down from the Ein Sof to bring life to the worlds for that particular year.

שכל האור משנה העברה מסתלק לשרשו בער"ה

For the light from the previous year has already withdrawn to its source on the day preceding Rosh HaShanah

שהחדש מתכסה בו

when the moon becomes hidden.

ואח"כ ע"י תקיעת שופר והתפלות

Afterwards, through the sounding of the shofar and the prayers,

נמשך אור חדש להאיר לארץ העליונה

a new light is drawn down to illuminate the sublime land,

היא בחי' מל'

[i.e.,] the Attribute of Malchus.

מקור דבי"ע

[Malchus] is the source for the worlds of Beriah, Yetzirah, and Asiyah,

ולדרים עליה הם כל העולמות עליונים ותחתונים

all of the created beings within them, and all of the higher and lower worlds

המקבלים חיותם ממנו

receive their vitality from it,

דהיינו מן האור א"ס ב"ה וחכמתו המלובשת במדת מל'

i.e., from the light of Ein Sof and its wisdom that is enclothed in the Attribute of Malchus,

כמ"ש בחכמה יסד ארץ (משלי ג' כ')

as it is written (Mishlei 3:20): “He established the earth1 in wisdom.”

וכנודע לי"ח שבר"ה הוא הנסירה

For as is well known to the students of Kabbalah,2 on Rosh HaShanah there is a severance,3

ומקבלת מוחי' חדשים כו'

and [Malchus] receives new intellectual energy.

עי' אגה"ק (סי' י"ד) המתחיל לעורר את האהבה כו'

See [Tanya,] Iggeres HaKodesh, Epistle 14, which begins LeOreir es HaAhavah.4

והנה המשכה זו הוא בחי' חיות כללי שנמשך אא"ס ב"ה בבחי' מל'

This influence represents the general life-energy that is drawn down from Or Ein Sof5 to the level of Malchus.

וכדי שיתחלק לפרטי פרטיות

In order that it be broken down into particular elements

להיות מאיר הארה ממנו לכל נברא לפי ערכו

so that a ray from it can shine to every created being according to its level

הן בעליונים והן בתחתונים

— to those of the higher realms and to those of the lower realms —

זהו ענין החותם

a seal [is required].

שמקבלת ה"ג

The seal receives its influence from the five Gevuros (Attributes of Gevurah, might) [of Atik],

שמטבע הגבורות לפרר

and the nature of Gevurah is to break an entity up into its elements,

כמ"ש אתה פוררת בעזך ים (תלים ע"ד י"ג)

as it is written (Tehillim 74:13): “With Your strength, You shattered the sea.”

והם המחלקים

[These five Attributes of Gevurah] bring about division,

להיות הארת אא"ס ב"ה שהוא החיות כללי הנמשך במל'

[enabling] the ray of Or Ein Sof, which serves as the general life-energy that is drawn down into Malchus,

מתחלק לפרטי פרטיות מיני המשכת החיות

to be divided into particular, individual forms of life-energy

מחולקים לכל או"א

that are allotted to each individual created being

כפי ערכו

according to its level

וכפי עבודתו ומעשיו בשנה העברה

and its Divine service and deeds [performed] in the previous year. [To cite a parallel:]

וכידוע ג"כ בענין הה"ג שהם המפרידים הבל הלב שיתחלק לכ"ב אותיות

As is well known, the five Gevuros divide the breath, which comes from the heart, into twenty-two letters,

שהם מיני המשכת חיות שונות

which represent [twenty-two] patterns through which lifeenergy is drawn down,

וכמ"ש בלק"א ח"ב (פי"א)

as stated in Tanya, [Shaar HaYichud VehaEmunah,] (ch. 11).

ומשינויי צירופי האותיות והתמורות ותמורות דתמורות

From the combinations of the letters and the permutations — and indeed, multiple permutations — of the letters,

נמשך שינוי והתחלקות החיות להנבראים כמשנ"ת שם

are drawn down distinction and division within the life-energy of the created beings as explained there.

וזהו הנק' חותם

This is referred to as the seal.

כי מה שמקבלים ה"ח דעתיק זהו עצם החיות כללי

For [the influence] received by the five Chassadim (Attributes of Chessed, kindness) of Atik represents the essence of the general life-energy

והאור חדש הנמשך מא"ס ב"ה

and the new light that is drawn down from the Ein Sof,

שהוא בחי' השפעת החסד להחיות העולמות

the emanation of kindness that is drawn down to endow vitality to the worlds,

כמ"ש הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד

as it is written:6 “He sustains the entire world with His goodness, grace and kindness.”

אך להיות חיות כללי

Nevertheless, since this life-energy is of a general nature7

לכל העולמות

[and is granted] to all the worlds,

לא ניתן בו התחלקות לפרטי'

it is not characterized by division into individual elements.

וההתחלקות לפרטים הוא ע"י ה"ג

The latter dimension is brought about by the five Gevuros.

ואז ניתן קצבה לשיעור החסד הנמשך לכל נברא בפרטות

[Through them,] a limit is established to the measure of Chessed drawn down to every created being on its particular level,

כמה לזה וכמה לזה

[defining] what will be drawn down to it.

וכמארז"ל קצובין לו מר"ה ויוכ"פ

This is alluded to by our Sages’ statement that [one’s sustenance is] “allotted between Rosh HaShanah and Yom Kippur.”

שלכל א' יש לו קצבה ומדה כמה שנמשך לו

For each entity has a specific allotment and measure [of vitality] which will be drawn down to it.

וע"כ נק' חותם

For this reason, [the influence of the Gevuros] is called the seal,

שכאשר נחתם בטבעת המלך אין להשיב

for [a decree] “sealed with the king’s ring will not be retracted.”8

משא"כ בהיות עדיין החיות בכללות

When, by contrast, the influence is still in a general state,

הי' יכול להשתנות

one’s allotment can change

ולהיות נמשך לזה יותר ולזה מעט

[and there may be fluctuations]; this one receiving more and this one, less.

ולכן תלוי בתשובה עד יוכ"פ

Therefore, until Yom Kippur, [everything] is dependent on teshuvah.

שאז מתחלק החיות ע"י ה"ג

On that day, the [general] vitality is apportioned by the five Gevuros.

ואם יתקן מעשיו עד יוכ"פ בעת נעילת שערים

Thus if one will correct his deeds before the gates are closed on Yom Kippur,

יומשך לו חלק גדול מחסד

he will be endowed with a large portion of [sublime] kindness.

וכן להיפך ח"ו

The opposite is also true, Heaven forbid.

אבל כאשר כבר נתחלק

Once, however, the division has been made

וזהו פי' החתימה

— i.e., everything has been sealed —

שוב אין לשנות

nothing will be changed in the future.

והנה לפ"ז א"כ לכאורה תתוסף הפליאה

Based on the above, the question becomes even stronger:

במה שמבקשים כל הבקשות מדי יום רפאינו כו'

[Why do we make] all the requests: “Heal us,” etc., every day?

מה יועיל זה אחרי אשר נחתם בטבעת המלך

Of what use will they be after everything “has been sealed with the ring of the King”?

והרי אין להשיב

[G‑d’s decrees] are not subject to change.

והענין

To resolve the above:

כי הנה בחי' חסד זה שנתחלק ע"י ה"ג

The Attribute of Chessed that is divided by the five Gevuros

ונקצב ממנו חלק לכאו"א

is apportioned to every created being.

הנה החסד הזה שהוא בבחי' מל' דאצי'

This Chessed [is identified] with Malchus of Atzilus.

הרי הוא מרומם ונשגב מעלה מעלה מהשפעת טובות גשמיים שבעוה"ז

It is exalted and uplifted far above serving as influence for good in the physical sense in our material world,

כמו בני חיי ומזוני

i.e., for children, life, and sustenance,

ובכללם כל הטובות גשמיות

which are the general categories that include all the types of material benefits,

שהם טובות בעוה"ז

i.e., good within the context of this world.

כי הרי מהות מדת החסד הוא להטיב

The nature of the Attribute of Kindness is to convey goodness,

ולהשפיע חסדו וטובו אשר בלבו לזולתו

to transmit the kindness and goodness that one possesses within his heart to others.

והטוב אשר הוא למעלה באצי' הוא להשפיע גילוי אלהות

Goodness, as it exists Above, in Atzilus, is to convey the revelation of G‑dliness,

שהוא מקור החיים ומקור הטוב

which is the source of life and the source of good.

ושגבה מדריגת טוב זה

This level of goodness is too exalted

מהיות נמשך ממנו ענינים גשמיים שהם נחשבים לטוב בעוה"ז

for physical matters — [i.e., what we] consider as good in this world — to be drawn down from it [directly].

דכלא ממש חשיבי' למעלה

For [these material concerns] are all of no consequence Above.9

ואין דרך להמשכת טוב וחסד גשמי מן חסד עליון הנ"ל אלא

The only way to draw down material good and kindness from the Sublime Chessed mentioned above

ע"י ריבוי המשכות והתלבשות

is through a manifold process of extension and enclothement

שיתלבש החסד שבמל' דאצי' בלבושים דכלים דחסד די"ס דבי"ע

— that the Chessed from Malchus of Atzilus should enclothe itself in the garments of the Chessed of the Ten Sefiros of Beriah, Yetzirah, and Asiyah

עד שיהי' מהשפעת חסדו ענינים גשמיים

until the Chessed conveyed [through this process] will be expressed in physical matters.

ויש כמה וכמה היכלות שדרך בם עובר שפע החסד דאצי'

There are several heichalos10 through which the influence from the Attribute of Chessed of Atzilus must pass

עד שמגיע בעשי'

until it reaches [the world of] Asiyah

להיות ממנו השפעות גשמיים

[where the spiritual kindness is transformed] into material influence.

שבעברו מהיכל להיכל מתעבה השפעתו

As it passes from heichal to heichal, the influence takes on a more material form

להיות נמשך ממנו כפי מעלת הטוב שבאותו היכל

so that it can be drawn down according to the definition of good in that heichal

עד שכשמגיע לעוה"ז יומשך ממנו טוב שלפנינו

until, when it is drawn down into this world, it is drawn down as apparent good

בבני וחיי ומזוני

in matters concerning children, life, and sustenance,

שבהם נכלל כל טובות עוה"ז

in which are included all the types of good of our material world.

וע"ז אמרו רז"ל אדם נידון בכל יום

With regard to this, our Sages declare that a person is judged every day.

שבכל יום יש דין האם כדאי וראוי הוא האדם שיומשך אליו מן החסד הנקצב לו ביוהכ"פ טובות גשמיים

For every day, there is a judgment whether it is justifiable and fitting for the kindness that was apportioned to a person on Yom Kippur to be drawn down into material benefits,

דהיינו שירד אותו החסד ממדריגה למדריגה עד שיתלבש בעוה"ז

i.e., that the Chessed will descend from level to level until it is enclothed in this world.

ומעיינין במעשיו אם הוא ראוי לזה

[The Heavenly Court] examines a person’s deeds to see if he is worthy of this.

ואם לא אז ישאר החסד למעלה

If not, the Chessed will remain in the spiritual realms,

ויתוספו לו עבורו טוב רוחני בעולם העליון

and instead, spiritual good will accrue to him in the sublime realms.

וזהו שמבקשים רפאינו ברך עלינו ר"ל שיומשך מן חסד הנ"ל טוב גשמי בעוה"ז

By requesting, “Heal us…,” “Bless for us…,” [and the like, we are] asking that physical good in this world be drawn down from this kindness

מה שהאדם צריך

— [i.e., what] a person needs —

ולא ישאר למעלה לגמרי

instead of it remaining entirely in the spiritual realms.11

כי אם ישאר למעלה לא יהי' לו טוב בעוה"ז כלום

For if it were to remain in the spiritual realms, he would not receive any material benefit in this world.

ובזה עלו כהוגן ב' המאמרים

On this basis, we can reconcile the two quotes [cited above].

משרז"ל קצובים לו מר"ה ויוהכ"פ

As our Sages stated, a person’s livelihood is allotted to him between Rosh HaShanah and Yom Kippur,

היינו שנמשך לו חסד קצוב על נפשו

i.e., during that time an apportioned amount of Chessed is drawn down to his soul.

אבל החסד הזה יכול להיות ממנו כמה מיני טובות

Nevertheless, many types of good may come into being from this Chessed.

צריך להיות דין בכל יום אם ראוי האדם שיתגשם היום שפע החסד אליו

It is necessary that there be a judgment every day if the person is worthy that the influence of Chessed will materialize into physical expressions of kindness for him that day,

לטובות העוה"ז

[granting him] the good of this material world.

וזהו אדם נידון בכל יום

This is what is meant by the statement: “A person is judged every day.”

ולכן מועיל התפלה והבקשה לעולם

Therefore, prayer and requests are always beneficial.12

ג) ועפ"ז יובן ג"כ טוב טעם למה שנצרך העסק במו"מ לצורך פרנסה

III) On this basis, we can thoroughly appreciate the reason business activity is necessary to earn one’s livelihood.

והיינו כי אף גם שהוא נידון בכל יום לטוב

For even if a person is judged positively each day,

שיהי' לו פרנסה

[and it is decreed] that he will be granted his livelihood,

מ"מ אם לא יעסוק במו"מ לא יהי' לו כלום

nevertheless, if he does not involve himself in business activity, he will not receive anything,

וכמו שאמר ר' ישמעאל הנהג בהן מנהג דרך ארץ (ברכות ל"ה ב')

as Rabbi Yishmael says (Berachos 35b): “Follow the ways of the world.”13

(וגם רשב"י לא נחלק עליו

(Moreover, [although] Rabbi Shimon bar Yochai differs [with Rabbi Yishmael, he differs] only

אלא כדי להגיע למצות ידיעת התורה לבד

so that one will be able to fulfill the mitzvah of knowing the Torah,

כמ"ש תורה מה תהא עליה

as he asks [rhetorically (Berachos, loc. cit.)]: “What will be of the Torah?”14

אבל לא במי שכבר יודע התורה

When one has already attained knowledge of the Torah,

גם שחובה עליו

he still has an obligation [to study continuously],

והגית יומם ולילה כמ"ש הקב"ה ליהושע

as the Holy One, blessed be He, told Yehoshua:15 “And you shall contemplate upon it day and night.”

מ"מ צריך לעסוק בד"א לפרנסתו

Nevertheless, such a person is also obligated to involve himself in business activity to [earn] his livelihood.

ואם אי אפשר לו להשיג פרנסתו בריוח אא"כ יעסוק הרבה

And if he cannot earn an ample livelihood unless he occupies himself substantially [in business],

די בפ"א שחרית ופ"א ערבית

it is sufficient for him [to study] one passage [of Torah study] in the morning and one passage in the evening,

כמ"ש רשב"י עצמו במנחות פי"א (דף צ"ט ב')

as Rabbi Shimon bar Yochai himself states in Menachos, ch. 11, (p. 99b.)

ופסקו כמותו הרמב"ם וש"ע א"ח סי' קנ"ו

[Rabbi Yishmael’s view is] accepted as halachah by Rambam16 and the Shulchan Aruch (Orach Chayim 156).

וכן אר"י בנדה ע' ע"ב לענינו

Similarly, in a relevant context, Niddah 70b quotes Rabbi Yehoshua as saying:

דהא בלא הא לא סגי כו'

“One, [i.e., business activity,] without the other, [i.e., prayer,] is not sufficient.”

והטעם הוא עפ"י מה שנתבאר למעלה

The rationale can be explained on the basis of the explanations above [in sec. 2]

שהשפע הנמשכת בעוה"ז צריכה לירד ממדריגה למדריגה

— that the influence that is drawn down into this world must descend from level to level

עד שתתלבש בלבוש עב להיות ממנו חסד גשמי

until it becomes enclothed in a thick garment, so that from it, there can come into being material kindness

שבטובות עוה"ז

— i.e., the benefits of our physical world.

ולזה האדם נידון בכל יום כנ"ל

For this, a person is judged every day.

והנה סיבה זו היא הנותנת ג"כ למה שנצרך לעסוק במו"מ

This reason is also the motivating factor for a person’s need to involve himself in business activity.

כי השפע בעוה"ז נמשכת דרך לבוש הטבע

For the influence that enters our world must pass through the garments of nature.

פי' שהיא מתלבשת ומתעלמת ומסתתרת

[G‑d’s influence] becomes enclothed, hidden, and concealed

עד שנראה כאילו עולם במנהגו נוהג

until it appears that the world follows its own [independent] pattern,

דרך הטבע

[conforming] to the natural order.

ובאמת הכל בא מהש"י בכבודו ובעצמו

In truth, everything comes from G‑d, in His glory and His essence,

אלא שהוא מסתיר שפע אלהותו כ"כ

but He conceals His G‑dly influence so much

עד שלא יראה בגילוי דבר ניסיי ויוצא מנהוג העולם

that on a revealed level, [the daily flow of events] does not appear miraculous [or] beyond the natural order.

כ"א שיראה הכל כאילו הוא דבר טבעי

Instead, it appears as if everything is natural.

למשל כשנותן פרנסה לאיש הישראלי די סיפוקו

For example, when G‑d grants sustenance to a Jew to satisfy his needs,

אינו נותן לו ע"י נס

He does not grant it to him through a miracle:

כמו שיוריד לו מן השמים

manna [does not] descend from heaven

לחם ובשר

[nor does] bread or meat,

כמו לאוכלי המן

as was the case with regard to the Jews in the desert.

שזהו דבר בלתי טבעי

That was unnatural.

אלא הוא שולח ברכתו שירויח זה במו"מ בעסק

Instead, [in the present age], He sends His blessings [in a way that enables] a person to earn profit through commercial [and] business activity.

והנה הריוח שע"י מו"מ הוא דבר טבעי

Now the profit he makes through this business activity comes about through natural means.

ר"ל שיכול האומר לומר כחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה

Thus it is possible for him to say, “It is my strength and the power of my hand that achieved this wealth for me,”17

וחכמתי עמדה לי

and “My wisdom stood by me.”18

שידעתי בטוב המסחור מה לקנות ואימתי למכור וכה"ג

[He may think:] My business knowledge, [knowing] what to buy and when to sell and the like, [was what brought about the profit].

ובאמת לא לחכמים לחם כתיב (קהלת ט' י"א)

In truth, [however,] it is written (Koheles 9:11): “Bread will not accrue to the wise,”

אלא לאשר יצוה ה' ברכתו

but instead to one to whom G‑d will decree and ordain His blessing.

ויגזור בהשגחתו מוריש ומעשיר

Through His providence, He ordains who will be poor or wealthy;

משפיל ומרומם

He lowers and He raises [the status of people at will].

אלא שאינו נותן שפעו כ"א ע"י לבוש הטבע הנ"ל

Nevertheless, He grants His influence through the natural order alone.

ר"ל שיתעלם ויסתתר ולא יתראה בגילו

Thus it becomes concealed and hidden and is not apparent.

אלא שאדרבה יוכל האומר לומר כחי ועוצם ידי פעל לי

Instead, [as above,] a person can say: “It is my strength and the power of my hand” that brought me this,

בטבעי' העולם כנ"ל

according to the natural order of the world.

והמכוון בזה עמוק עמוק מאד

The intent in this [pattern of concealment] is very, very deep.

כי זהו מדת גבורתו

For it comes as a result of His Attribute of Gevurah,

להעלים ולהסתיר חיות אלקות

which conceals and hides the Divine vitality.

וכמ"ש בלק"א ח"ב (פ"ה)

As explained in Tanya, [Shaar HaYichud VehaEmunah,] (ch. 5),

שזהו סוד משרז"ל

this is the mystic secret implied by our Sages’ comment:19

מתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין

“At the outset, it arose in His thought to create the world with the Attribute of Stern Judgment,”

והוא בחי' הלבושי' והסתרות הנ"ל

i.e., with garments and concealment, as explained above.

אלא שראה שאין העולם מתקיים

“He, however, saw that the world could not continue,

שתף עמו מדה"ר

and so He blended with it the Attribute of Mercy,”

והוא התגלות אלקות ע"י אותות ומופתי התורה

the revelation of G‑dliness through the wonders and miracles in the Torah,

וכן ע"י יחידים ושרידים אשר ה' קורא עליהם כדאשכחן בגמ'

and similarly, through select individuals whom G‑d calls upon, as described in the Talmud,

ואחריהם צדיקי עליון

and similarly, [in later generations,] the righteous men of the world.

ז"ש האריז"ל ע"פ צו את בנ"י

This [concept is reflected in] the AriZal’s interpretation20 of the phrase:21 “Command (tzav) the children of Israel,”

שהוא בחי' ש' אל אדנ"י

as referring to G‑d’s names E-l and A-donai (אדני and אל)

שעולה בגימ' צ"ו

which [together] are numerically equivalent to 96.22

וידוע מארז"ל אין צו אלא ע"ז (עי' סנהדרין נ"ב ב')

As is well known, our Sages comment (Sanhedrin 52b): “The term tzav refers solely to the worship of false divinities.”

והיינו שבחי' ע"ז יונקת מש' אל אדני

This refers to the false divinities that derive their nurture from the names E-l and A-donai.

וזהו הכוונה באמירת פ' התמיד להתיש כחה ע"ש

The intent in reciting the passage describing the daily burnt offering23 is to weaken the power [of these forces].

ולכאורה יפלא

On the surface, this arouses questions:

מה ענין ע"ז לשם אל אדני

What is the connection between false divinities and [G‑d’s] names E-l and A-donai?

אלא הענין

The concept [can be explained as follows].

כי שם זה הוא השולט בעשי'

These Divine names rule in the world of Asiyah.

שבו ועל ידו נמשך חיות מא"ס ב"ה בעולם העשיה

They are the channel through which vitality is drawn down from the Ein Sof to that realm.

וההשפעה הנמשכת בעשיה צריכה להסתתר בלבוש גס ועב

The influence [from these names] that is drawn down into Asiyah must enclothe itself in a coarse and thick garment

עד שיתראה כאילו עולם כמנהגו נוהג

until it appears as if the world is following its own independent pattern.

וזהו ענין ע"ז

This resembles, [in an abstract sense,] the worship of false divinities,

שהוא בחי' היש וכפירה באלקות

in which [an entity appears as] a yesh and denies G‑dliness,

לומר אני ואפסי עוד

saying:24 “I am and nothing else but me [exists],”

וכחי ועוצם ידי כו' כנ"ל

and “My strength and the power of my hand,” as stated above.

רק דקרו לי' אלקא דאלקייא כמ"ש בלק"א

Such entities do, however, call Him “the G‑d of gods” as explained in Tanya.25

ולכן אמרז"ל אין צו אלא ע"ז

[This is the meaning of] our Sages’ statement that, “The term tzav refers solely to the worship of false divinities,”

ששפע אל אד' נמשכת דרך לבוש הטבע

for the influence from G‑d’s names E-l and A-donai descends through the garment of nature

שהוא בחי' ע"ז ובחי' יש כנ"ל

that is [associated with] false divinities and [feelings of] yeshus, as explained above.

ולכן גם שהאדם בקש רחמים שישלח לו ה' פרנסתו

Therefore, entreating G‑d’s mercies — that He send His sustenance to him

ושיתגשם שפע חסד עליון שנמשך על נפשו ביוכ"פ לבא לעוה"ז

and that the influence of the Sublime Chessed that was drawn down upon his soul on Yom Kippur come into a material form and be drawn into this world —

מ"מ לא סגי אא"כ יעסוק ג"כ במו"מ

is not sufficient unless he also occupies himself in business activity.

והוא שיכין לבוש שבו

He must prepare a garment through which

ועל ידו יומשך השפע מלמעלה בעשיה

the influence from Above can be drawn down to the realm of Asiyah,

והיינו כשיהי' לו עסק נכון

i.e., he should have an appropriate enterprise

שלפי טבע העולם יכולים להרויח סך הנצרך לו בעסק זה

that, according to the nature of the world, will enable him to earn the sum he requires through this enterprise.

הרי זה לבוש טוב שבו יעלים ה' ברכתו

This will serve as a useful garment in which G‑d will invest26 His blessing

ויתננה דרך לבוש זה

and convey it through this means.

ר"ל שישלח לו ריוח זה מחסדו העליון ית'

He will grant the person financial gain from His sublime kindness,

שירד להיות ממנה שפע זה ע"י אמצעות לבוש זה המסתיר על חסד זה

[enabling] influence to descend from that kindness through this garment that conceals the kindness.

שהרי יכולי' לומר כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

[The term “conceals” is used because this concealment makes] it possible for the person to say, “My strength and the power of my hand achieved this wealth for me,”

מאחר שטבעי' העולם להרויח כך

since it is the natural order of the world to profit in this manner.

ומכיון שיכולים לומר כך הרי זה לבוש נכון לחסד זה

Since it is possible to say this, [such business activities] are a proper garment for the [Sublime] Chessed,

ובו ועל ידו

and through using it as a medium,

ישלח חסדו וברכתו

[G‑d] will send him His kindness and blessing,

כי כך היא המדה

for this is the [proper] approach.

וזהו ב' הכוונות טובות שיכוין האדם במו"מ

Accordingly, there are two desirable intents that a person should have when involving himself in business dealings:

א' לבקש רחמים מה' שישלח חסדו העליון ב"ה

a) He should entreat mercy from G‑d that He should send His Sublime Chessed

להתגשם בזה העולם

and have it take on material form in this world

להיות ממנו פרנסה

so that he will derive his sustenance from it;

ב' בעסקו במו"מ יכוין שמאמין שהשפע ברכת ה' היא

b) While involved in business dealings, one should believe that the influence (shefa) is G‑d’s blessing

כשארי הניסים הגלוים

like other open miracles,

כמו שהוריד המן וכיוצא

[e.g.,] the manna that He granted and the like.

אלא שהוא עושה לבוש לו ית'

It is merely that the person makes a garment for G‑d,

להעלים ברכתו ע"י עסק זה

[enabling Him] to clothe His blessing in these business dealings.

כי כך הוא רצון העליון ב"ה

For this is G‑d’s will,

להנהיג עולמו כך

to control His world in this manner

עד עת קץ הימין

until the coming of the end of days,

שתוציא ארץ גלוסקאות וכו' (שבת ל"ב)

[at which time,] “the earth will produce ready-made pastries” (Shabbos 32).

וז"ש רבי יהושע בנדה שם (דף ע' ב' ע"ש)

This is the intent of Rabbi Yehoshua’s teaching (Niddah, loc. cit.)

ירבה בעסק ויבקש רחמים דהא בלא הא לא סגי

that one should increase his business endeavors and prayer, because one without the other is insufficient.

(אמנם מ"ש ירבה בעסק היינו למי שרוצה להעשיר

(27 His counsel, to “increase his business activity,” applies only to one who desires to become wealthy,

ור"ל שרוצה שרוב החסד שנמשך על נפשו למעלה יתלבש בעשירות

i.e., who desires that the majority of the kindness that is drawn down upon his soul in the spiritual realms become enclothed in [material] wealth.

ע"כ ירבה בעסק

Therefore, he should increase his business activity

להכין לבושים גדולים

to provide ample garments

וגם יבקש רחמים

and also entreat G‑d’s mercy,

שיתלבש חסדו בעשירות

so that His Chessed will be enclothed in wealth.

ולכל אדם שאינו אץ להעשיר

But any person who does not feel the urge for wealth,

אלא להשלים טרף נפשו ונפשות בני ביתו

but instead [seeks merely to] bring home what is necessary for the sustenance of his soul and those of the members of his household,

אינו צריך להרבות בעסק כ"כ

need not increase his business activity to such a degree,

וכמשי"ת בע"ה

as will be explained.

אלא לפי ערך

Instead, [he should involve himself in business activity] according to what is appropriate [for him].

ואף גם מי שהוא אץ להעשיר

Even when a person feels an urge for wealth,

מ"מ אין ריבוי העסק מועיל לו כלום

his increase in business activities will be of no benefit to him

אא"כ מבקש רחמים מה'

unless he entreats G‑d’s mercy,

שישלח וישפיע רובו של החסד העליון שנקצב לנפשו בעשירות

[asking] that He send and convey the majority of the kindness that is allotted to his soul towards wealth.

וכשיודע לבקש רחמים

[Moreover,] he must know how to entreat G‑d’s mercy.

משא"כ כשנוהגים רוב העולם

This is not true with regard to most people.

שאינו מפקיר נפשו לבקש שיומשך רוב החסד השייך לו בעושר

They are not willing to cast aside their souls to request that the majority of the kindness allotted for them be drawn down into wealth.28

ואף אם מפקיר

And even if one is willing to cast his soul aside,

אינו מבקש רחמים ע"ז

perhaps he will not entreat G‑d’s mercies for this [in a way sufficient to draw down influence to this world].

וכשאינו מבקש

And if he does not make [proper] entreaties,

הרי אין הש"י שולח לו אלא מה שצריך לפרנסתו לשעה

G‑d sends him only that which he needs for his livelihood for the moment.

וא"כ די לזה עסק מועט

In such an instance, [only] a small amount of business activity is necessary for this.

וריבוי העסק אינו מועיל כלום

A large amount of activity will not help him

מאחר שלא נקצב לו יותר

since he has not been allotted more,

וכמשי"ת בע"ה

as will be explained.

ובזה יובן המעשה מהבעש"ט

On this basis, we can appreciate a story concerning the Baal Shem Tov.

שבא אליו אדם חשוך בנים לבקש שיתפלל לה' שיהי' לו בנים והיה האדם עשיר

A childless man of great wealth came to [the Baal Shem Tov] asking that he pray to G‑d for him that he be granted children.

ואמר לו שאם ירצה שיהי' עני יהי' לו בנים

[The Baal Shem Tov] told him that if he was willing to become poor, he would be granted children.

וקבל על עצמו

The man accepted this condition.

והי' לו בנים

Children were born to him,

ונעשה עני

and indeed, he became poor.

והענין

The incident can be explained as follows:

שהבעש"ט ראה חלק החסד שנקצב על נפשו שכשימשיכו לעוה"ז

The Baal Shem Tov saw that when the portion of Chessed allotted to this person’s soul would be drawn down into this world,

לא יספיק על בנים ועושר יחד

it would be insufficient for both children and wealth together,

אלא על אחד מהם

[but sufficient] only for one of them.

וזאת פעל שהחליף שיהי' מחסד זה בנים ולא עושר)

He was able to alter [the manifestation of this Chessed] from wealth to children.)

והנה אחר כל הדברים האלה

Based on all the above concepts,

כל אדם החרד על נפשו

[the following advice] should be taken to heart by every person who is concerned with his soul [and feels torn by an inner conflict with regard to financial matters].

ואינו רוצה לתת מגרעות בבחי' החסד עליון שנקצב על נפשו בר"ה ויוכ"פ

He does not want to decrease the Divine kindness that was allotted to his soul on Rosh HaShanah and Yom Kippur

להמשיכו כולו בממון וכה"ג

by drawing it down for financial matters and the like alone,

ואינו אץ להעשיר

and does not feel an urge for wealth,

אלא למלאות נפשו כי ירעב ונפשות בני ביתו

but instead desires to meet the needs of his soul and those of his household — lest they hunger —

ומלבושים ודירה המצטרך לפרנסתו

and provide them with clothing and a dwelling which they need for their sustenance

כדי לעבוד את ה'

in order to serve G‑d.

זאת ישים אל לבו

Such a person should make a resolution within his heart

ויחשוב ערך סך מעות הנצרך לו להוצאות אלו

and calculate the sum of money that is necessary for these expenses

ויבקש רחמים מה' שישלח חסדו הטוב

and pray to G‑d that He generously send him His kindness

שיהי' ממנו שפע זו

so that he will be granted this influence.

ואח"כ יכין לו לבוש

He should then prepare a garment, [i.e., a medium,]

לפי ערך

that is appropriate [to earn this sum,]

לבד

without being excessive.

כגון אם הצטרכותו חמשה מאות רובל למשל

For example, if he requires 500 rubles,

ימצא לו עסק שעל ידו יכולים להרויח סך כזה במדה ממוצעת

he should find himself a business endeavor through which he can earn that sum in an ordinary manner,

כגון שיהי' העסק מסך אלף או ט"ו מאות וכה"ג

for example, by investing 1000 rubles, 1500 rubles, or the like, [in a business,]

לפי ערך הנהוג להרויח כמה למאה ממו"מ זה

according to the ordinary percentages of income accrued in such a business.

ובהכינו לבוש זה ישלח לו ה' ברכתו

Once he has prepared this garment, G‑d will send him His blessing.

וז"ש וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה (דברים ט"ו י"ח)

This is implied by the verse (Devarim 15:18): “G‑d will bless you in all that you do,”

דוקא

[i.e., man must “do.”]

כי אם לא יעשה הלבוש

For if he does not prepare a garment,

לא יומשך החסד למטה

[G‑d’s] kindness will not be drawn down to this realm.

ויהי' לו ממנו טובות רוחניו' בעוה"ב לבד

He will receive spiritual benefits in the World to Come29 alone,

ויהי' מחוסר מזון

but will lack [physical] sustenance [in this world].

וענוש יענש עבור זה

He will be punished for this,

בהיותו גוזל נפשו

for he is stealing from his soul.30

אבל לא ירבה בעסק לעסוק במו"מ רב

He should not, however, increase his business activity to an excessive degree,

ללא צורך

beyond what is necessary.

כי למה לו לעשות לבוש גדול יותר מערך האור המצטרך להתלבש בו

Why should he make a large garment, greater than the light required to be enclothed in it?

כי גם אם ירבה במו"מ מה יהי'

Even if he will increase his financial activity, what will come of it?

וייגע לריק

He will labor futilely,

מאחר שקצבה הנצרכת לו יכולה להתלבש בלבוש קטן מזה

since the allotment that he requires can be enclothed in a far smaller garment.

א"כ זה הלבוש הוא ללא צורך

If so, a [large] garment is unnecessary.

מאחר שבאמת לא המו"מ גורם הריוח

For, in truth, his business activity is not what brings about his profit.

כ"א ברכת ה' היא

Instead, it is G‑d’s blessing.

והנה הברכה היתה יכולה להתמשך בלבוש פחות מזה

And this blessing could easily be enclothed in a far smaller garment.

א"כ המרבה בלבושים לא העדיף מאומה

If so, increasing the garment will not lead to any benefit.

ואדרבה מקלקל יותר

On the contrary, it will have an adverse effect.

הא למה זה דומה

To what can it be compared?

לאדם שתופר לו בגד

To a person who has a garment tailored for himself.

שצריך לתופרו כמדת גופו

It should be tailored according to the measurements of his body.

ואם הוא ב' אמות ועושה לו לבוש מג' או ד' אמות

If his [waist] is two cubits and he makes a garment of three or four cubits, he is impairing its [usefulness],

ה"ז מקלקל וגורם שיכשל בו ויפול לגמרי

for it will cause him to stumble and fall.

וד"ל

This is sufficient for a person of understanding.

וזהו וגלחה את ראשה (דברים כ"א י"ב)

This is the implication of the verse (Devarim 21:12): “And she shall shave her head.”

פי'

To explain:

כי שערות הראש הם נמשכים מהחכמה

Hairs are drawn down from one’s wisdom

ונק' מותרי מוחי'

and are called excess intellectual [energy].

ובאדם גדול כמו תלמיד חכם הם מעולים

In the case of a person of stature, a Torah scholar, they are beneficial,

כנ"ל פ"א בענין שיחת חולין של ת"ח כו'

as explained above (in sec. I) with regard to the ordinary conversation of a Torah scholar.

אבל בשאר בנ"א הנה מותרי מוחי' שלו הוא ההתחכמות היתירה במילי דעלמא

In the case of others, by contrast, their excess intellectual [energy] reflects inordinate intellectual involvement in worldly matters,

במו"מ

[i.e.,] in business dealings,

שעושה לו לבושי' גדולים יותר מכפי המצטרך

making garments larger than what is necessary.

וזהו השערות שהם לבושים

This is what is meant by saying that the hairs are garments,

והם מותרות

that they are unnecessary,

והם גרועים במאד מאד

and that they are very detrimental

ופוגמים בחכמת הנפש אלהית כנ"ל

and can blemish the Chochmah of the G‑dly soul.

וע"כ צוה וגלחה את ראשה

Hence, it is written: “And she shall shave her head,”

כי לא לחכמים לחם (קהלת ט' י"א)

for “Bread will not accrue to the wise”31 (Koheles 9:11).

ומ"ש והחכמה תחי' בעליה (קהלת ז' י"ב)

The statement (ibid. 7:12): “Wisdom will grant life to her master,”

זהו כשעושה הלבוש כראוי כפי המצטרך

refers to a situation where one makes a garment according to what is necessary;

שלא יעדיף ולא יגרע כנ"ל

neither more, nor less.

אבל המותר יגלח ויעבירם לגמרי

What is extra should be shaved off and removed entirely,

כמאמר אל תתחכם הרבה כו'

as implied by the saying:32 “Do not become overly wise.”33

ומזה ילמד האדם בשאר עסקי העולם ובעניניו לנהוג עד"ז

From the above, a person can learn to follow a similar pattern regarding his other activities in this world:

שלא להתחכם ביותר

not to invest excessive intellectual energy

ולעשות תחבולות

nor to employ deception,

כ"א שצריך להתגלגל בסיבות להשיג הטוב הנראה לו עפ"י התורה

but instead, to bring into play motivating factors that will bring him what appears to him as good according to the Torah.

ויעשה הענין המצטרך לפי דעתו

He will carry out the necessary activity according to his understanding

שיהי' לבוש

so that it will serve as a garment

שבאמצעיתו ישלח ה' הדבר ההוא

through which G‑d will send him that particular matter.

וה' יעשה הטוב בעיניו

And G‑d will do what is proper in His eyes,34

שהוא הטוב האמיתי הנאות לו:

which is the true good that is becoming for a person.