ג) ובזה יובן פי' ברכת סלח לנו אבינו כי חטאנו כו'

III) On this basis, we can understand the interpretation of the blessing:1 “Forgive us our Father, because we have sinned.”

דלכאורה כי זה אינו מובן

On the surface, [the use of the term “because”] is not understandable.

דמשמע כאילו הוא נתינת טעם למה יסלח לו

It appears that the reason we are asking G‑d to forgive us is

מפני שחטא

because we have sinned.

וזה פלאי

This is amazing.

והול"ל אשר חטאנו

Instead, [seemingly, the blessing] should read: “…for we have sinned.”

אך הענין דקאי עמ"ש בברכה הסמוכה לה לפניה

The concept can be explained based on the previous blessing [which states]:

החזירנו בתשובה שלימה לפניך

“Bring us back to You in whole-hearted repentance.”

ואזי מבקש עוד סלח לנו

Only afterwards, does one request: “Forgive us.”

הוא ענין המחילה

For atonement and pardon

וענינה הוא החזרת הרצון שנסתלק ע"י העוונות

reflect a renewal of G‑d’s will that was withdrawn because of sin.

כי הנה המצות הם רצון העליון

[To explain:] The mitzvos represent the Sublime Will.

וכשחוטא אזי מסתלק הרצון ממנו

When a person sins, the Sublime Will withdraws from him.

וזהו הנק' תרעומות

This is referred to as “grievances”;

שפירושו סילוק הרצון

the meaning here is the withdrawal of [G‑d’s] will

שאינו מרוצה עוד לפניו

— that the person is no longer desirable in [G‑d’s] eyes.

הגם שאינו עושה לו מעשה כלל

[G‑d] does not do anything to [that person];

רק שמסתלק רצונו ממנו

He merely withdraws His will.

ואח"כ המחילה היא החזרת הרצון

Forgiveness implies the renewal of the will.

ואמנם בחי' רצון זה אינו אותו הרצון שהיה תחלה

Nevertheless, the will that is renewed is not the same will that existed previously.

מאחר שהוא נסתלק

For since [the original will] was withdrawn,

למה עתה יחזור

why should it be drawn down again?

אלא מבחי' רעוא דרעוין

Instead, [the renewed will] is from “the will of wills,”

מקור הרצונות

the source for all will,

שממנו נמשך השראת הרצון מחדש

from which the renewed will is drawn down.

וא"כ הוא יותר נעלה מן הרצון שנסתלק

Accordingly, it is on a higher plane than the will that was withdrawn.

וז"ס סלח לנו אבינו

This is the mystic secret associated with the request: “Forgive us our Father….”

פי' מחול כלומר גלה לנו רצונך מחדש

The intent of our request for atonement is that [G‑d] reveal His will for us anew,

והיינו מבחי' רעוא דרעוין

from the level of “the will of wills,”

הנק' רצון העליון

which is called the superior will.

כי יש גם רצון אחר שלמטה מזה

[It is given that name] for there is a will below it,

והוא שבמצות

i.e., [the will for] the mitzvos.

וכ"כ למה

Why is [this superior will drawn down]?

כי חטאנו

Because “we have sinned”

ונסתלק ממנו רצון שהי' נמשך ע"י המצות

and the will that is drawn down through the mitzvos is withdrawn.2

ומאחר שעשינו תשובה

As a result of our turning to G‑d in teshuvah,

כמ"ש והחזירנו בתשובה כו'

as [the preceding blessing states]: “Bring us back to You in whole-hearted repentance,”

א"כ צריך לגלות לנו רצונו העליון ב"ה

it is necessary that the superior will be revealed to us.

שז"ס הסליחה

This is the mystic secret of atonement.

וז"ס שארז"ל זדונות נעשו לו כזכיות (יומא פ"ו ב')

This also reflects the mystic secret of our Sages’ statement (Yoma 86b) that [a baal teshuvah’s] intentional sins become transformed into merits.

וא"כ

It follows that, [after teshuvah,]

כל שיש לו זדונות יותר

any person who has [committed] more intentional sins

הרי זכיותיו מרובים

will have greater merits,

מאחר שעל כל זדון

since for each intentional sin,

צ"ל המשכת רצון העליון

the superior will must be drawn down

להיות מחילה

for there to be forgiveness.

והוא בחי' זכיות אחרים

This produces another type of merits,

שלא כשל הצדיקים

different from [and superior to the merits] of the righteous

שזכיותיהם הם רק המשכת הרצון שבמצות

whose merits involve merely drawing down the [Divine] will enclothed in the mitzvos. [The baal teshuvah’s merits, by contrast, involve drawing the superior level of will described above.]

ולכן במקום שבע"ת עומדים צ"ג אינן יכולים לעמוד (ברכות ל"ד ב')

Therefore “in the place where baalei teshuvah stand, perfectly righteous men are not capable of standing” (Berachos 34b).

וכן כתיב שלום לרחוק

And therefore the verse:3 “Peace to those who are distant [and those who are close” mentions “those who are distant,”

לרחוק שנעשה קרוב

interpreted by] Berachos, loc. cit., [as referring to] “those who were far, but came close,” [i.e., baalei teshuvah,]

ברישא

first,

והדר לקרוב כדרז"ל (ברכות ל"ד ב' ע"ש)

and afterwards, “those who are close, [i.e., the perfectly righteous who always remain close to G‑d].

ויובן כ"ז עפ"י הקבלה

All the above can be explained based on the teachings of the Kabbalah,

כי הזדונות

for the intentional sins [have their source in elevated mystic levels, the Sefiros from the realm of Tohu]4

הם ממה שנפל מבחי' אלה המלכים

that fell from the level of “the kings that ruled”5

למטה מטה

to the lowest levels.

ונתהוו מזה קליפות הטמאות

From [these Sefiros] came into being the impure kelipos

(שאין להם בירור ע"פ מצות התורה

(that cannot be refined through the mitzvos of the Torah.

ולכן הרחיקה התורה

Therefore the Torah distances them,

לא תאכל חלב ודם וכיוצא)

[commanding us] not to partake of fat,6 blood,7 or the like).

ולכן כשמתעלים ע"י התשובה

Hence, when [these sparks] are elevated through teshuvah,

הוא מאד נעלה יותר ממעשה המצות של הצדיקים

they reach a lofty level, higher than [that reached through] the performance of mitzvos by the righteous

(שבירורם מקליפת נוגה

(which involve the refinement of kelipas nogah.

כי כל מה שנפל למטה ביותר

[The rationale is that] every entity that has fallen to a lower level

שרשו גבוה ביותר)

has a source on a higher rung).8

ולכן ארז"ל ע"פ ארפא משובתם (הושע י"ד ה')

Therefore, our Sages commented on the verse (Hoshea 14:5): “I will heal your waywardness,”

שהתשובה מביאה רפואה לעולם (יומא פ"ו א')

that teshuvah brings healing to the world (Yoma 86a). [The use of “healing” here serves as an analogy that allows us to understand the effects of teshuvah.]

כי ענין הרפואה שטפה א' מסממני רפואה יש בה כח רב לחזק הגוף

With regard to healing, one drop of a drug has immense power to strengthen the body,

יותר מהרבה יין ושמן עד"מ

far more than greater quantities of wine and oil.

וא"א לגוף לקבל ולהחזיק כ"כ מזונות בתוכו

The body would not be able to receive and tolerate such a large quantity of [such] foods within it.

משא"כ בסממנים שפועל כזאת בטפה א'

One drop of a drug, by contrast, has such a [powerful] effect.

וז"ס ישלח דברו וירפאם (תלים ק"ז כ')

This is the mystic secret implied by the verse (Tehillim 107:20): “He sends His word and heals them.”

שהם צירופי אותיות ודבר ה' שנשלחו ברפואות

“His word” refers to the forms of the letters and the word of G‑d9 that were sent to the drugs:

סארס"ה פריל"ע וכיוצא

sarsa freila10 and the like,

להוותם

to bring them into being.11

וע"י שהאדם מקבל מהם

When a person receives [vitality] from them,

הוא נרפא מזה הדבר ה'

he is healed because this word of G‑d

שכחו רב יותר

[that is invested in them] is more powerful

מאותו שבמזונות

[than His word that is invested] in food.

וכך הוא ענין התשובה

A similar concept applies to teshuvah

שהתהפכות זדונות של הבע"ת נעלה יותר

which transforms the intentional sins of a baal teshuvah to a higher level

ממעשה המצות של הצדיקים

than the observance of mitzvos by the righteous.

כי לפי שהם למטה ביותר

The fact that [before teshuvah, the sins] are on a lower level

זהו הוראה על היות שרשם בתהו למעלה יותר

is a sign that their source in Tohu is much higher.

ולכן גורם התגלות רצון העליון

As such, [their transformation into good through teshuvah] brings about a revelation of the superior will,

מבחי' רעוא דרעוין

the “will of wills.”

ואז ממלא כל הפגמים

As a result, all the blemishes are healed

ביתרון אור

through the higher dimension of light that [is drawn down].

(וכמש"ל פ"ב בענין אנכי אנכי מוחה פשעיך

([This relates to] the concept explained in sec. II with regard to the verse “I, yes I, am He who wipes away your sins”

שהוא המשכת בחי' ע"י וא"א

— that influence is drawn down from Atik Yomin and Arich Anpin.

והיינו ע"י שנמשך לשם ג"כ מבחי' א"ק

[That in turn comes] as a result of influence that is drawn down to these levels from the level of Adam Kadmon,

שהוא כתר הכללי

which [functions] like the level of Kesser with regard to the spiritual cosmos as a whole,

רעוא דרעוין

[i.e.,] the level of “will of wills.”

ושם שרש האדם

This [reflects] man’s spiritual source,

וכמ"ש ג"כ במ"א ע"פ ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם כו' (במדבר ל"ג ב'))

as explained in another source12 based on the verse {Bamidbar 33:2}: “And Moshe wrote down their excursions for their journeys.”)

ד) ואחרי שנת' היטב ענין התשובה מה היא ומעלתה הנפלאה

IV) After thoroughly explaining the concept of teshuvah and its wondrous quality,

יובן עוד טוב טעם למה שאין התשובה מועלת אלא בעוה"ז דוקא

we can better understand why teshuvah is effective only in this world.

(קדושין מ"ט ב') שהמקדש את האשה ע"מ שהוא צ"ג

[Our Sages teach] (Kiddushin 49b) that when a man consecrates a woman on the condition that he is a perfectly righteous man,

ונמצא רשע גמור מקודשת

the consecration is effective even if it is discovered that he is a wicked man,

שמא הרהר תשובה בלבו

for perhaps he had thoughts of teshuvah in his heart [at the time of the consecration].

וכמפורסם בגמ' יש קונה עולמו בשעה אחת (ע"ז י"ז א')

In that vein, there is a well-known statement in the Talmud (Avodah Zarah 17a): “There are those who acquire their [share in] the World [to Come] in one moment.”13

משא"כ בעוה"ב שכשמת אדם

In the World to Come, by contrast, when a person dies,

נעשה חפשי מן המצות (שבת ל' א')

he becomes “free from the mitzvos” (Shabbos 30a) [and cannot change his spiritual standing].14

וכמ"ש ג"כ בזהר פ' קרח דקע"ח ע"א ע"פ

The Zohar (III, Parshas Korach, p. 178a)

כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול כו' (קהלת ט' י')

comments on the verse (Koheles 9:10): “There is no deed, reckoning, knowledge, or wisdom in the grave”:

ולא יימא ב"נ בשעתא דאתינא לההוא עלמא

A person should not say: “When I come to that world,15

כדין אתבע מן מלכא רחמי ואיתוב קמי'

then I will ask mercy from the King and repent before Him,

אלא כי אין מעשה כו'

for “there is no deed… [in the grave].”

אלא ישתדל בהאי עלמא כו'

Instead, he should strive in this world….

דהא לבתר כד יתכניש מהאי עלמא לאתדנא בדינא תקיפא

Afterwards, when he departs from this world, he is judged with severe judgment,

בדינא דגיהנם

the judgment of Gehinnom.

לית תמן עיטא וחכמה וסכלתנו לאשתזבא מן דינא

[In that realm,] there is no counsel, wisdom, or understanding to save him from judgment.

ור"ל שאחר המות

The intent is that after one’s passing,

בעוה"ב

in the World to Come,

אין תשובה מועלת ולא כלום למי שהי' רשע

neither teshuvah, nor anything else is helpful for a wicked person.

אלא מצטרך לקבל הדין כסדר

Instead, he will have to receive his judgment in the appropriate sequence,

כף הקלע וחיבוט הקבר

[first] kaf hakela and chibut hakever,16

ואח"כ גיהנם

and then Gehinnom

כמשפט הראוי

according to the judgment appropriate [for him]

עד שיזכה לג"ע

until he merits Gan Eden.17

אבל בעוה"ז

In this world, by contrast,

יוכל ע"י הרהור א' תשובה בלב כראוי

with one thought of proper teshuvah in his heart, a person can

לפטור עצמו מכל העונשים

free himself from all punishments

ולקנות עולמו העליון

and acquire his [share in the] sublime world,

להתענג על ה' מרוב כל

where he can derive pleasure from G‑d, in an abundance of good.

והטעם בכ"ז כבר נת' בארוכה במ"א ע"פ צו את בנ"י גו' את קרבני לחמי לאשי (במדבר כ"ח ב') בתורה ושני ביאורים ה'תקס"ה

The rationale for the above is explained in the maamar beginning with the verse (Bamidbar 28:2): “Command the children of Israel…. My sacrifice, the food for My fire,” and its two explanations [delivered]18 in the year 5565.

יעו"ש

[It is desirable to] consult that source.

אך קיצור ושרש הענין נביא כאן

In brief, however, we will explain the concept here:

והוא שהעוה"ז חסד יבנה

With regard to our world, [it is written]:19 “The world is built through kindness (Chessed).”

אבל העולם העליון הוא מבחי' גבורה

The sublime worlds, by contrast, stem from the quality of might (Gevurah),

כמ"ש להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו (תלים קמ"ה י"ב)

as it is written (Tehillim 145:12): “To make known His acts of Gevurah to mankind and the glory of His splendid Kingship.” [The quality of kindness is concealed in those realms,]

וכמ"ש מה רב טובך אשר צפנת כו' (תלים ל"א כ')

as [alluded to by] the verse (ibid. 31:20): “How abundant is Your goodness which You have hidden away for those who fear You,”

וכנרמז ג"כ באגה"ת פי"ב,

as indicated by [Tanya,] Iggeres HaTeshuvah, ch. 12.

והענין

To explain:

שלפי שבעוה"ב נהנים מזיו בגילוי

In the World to Come, [the souls] luxuriate in the overt [revelation of] the radiance [of the Divine Presence,

בהשגת הנבראים

allowing for some measure of] comprehension on the part of the created beings.

וא"א להיות כ"א ע"י גבורות וצמצומים

This would be impossible were it not for the attributes of Gevurah and the tzimtzumim

עד שיהי' מושג לבעל גבול

[that contract the Divine light] so that it can be perceived by limited beings.

וזהו שכבוד הדר מלכותו

Thus “the glory of His splendid Kingship”

מתגלה לבנ"א ע"י גבורותיו דייקא

is revealed to mortals through “His acts of Gevurah.”

והוא בחי' ממכ"ע

Thus [the light revealed in the World to Come] represents the level of memale kol almin,20

ובל' הקבלה אור פנימי

which is referred to as “an inward light” in the terminology used by the Kabbalah.

אבל בעוה"ז שהאלקות בבחי' העלם

In our material world, by contrast, G‑dliness is concealed.

מ"מ היא הנותנת

Nevertheless, this very fact indicates

שבבחי' העלם יוכל להיות מבחי' יותר גבוה

that the source of this concealment is a higher level [of light],

הוא בחי' סוכ"ע

the level that is sovev kol almin.21

ואור מקיף שאינו בבחי' גבורות וצמצומים

This is an encompassing light that does not stem from the attributes of Gevurah and contraction,

אלא בחסדים

but instead from the attributes of Chessed.

ולהעמיק בזה יותר הוא

To explain on a deeper level:

כי עוה"ב נק' עולם ברור ראית (פסחים נ' א')

With regard to the World to Come, it is said (Pesachim 50a): “You saw a pure world,”

שהוא כבר אחר הבירור

for it represents existence as it has already been refined.22

שכל דבר על מקומו בא

Every entity comes to its appropriate place.

כמשל התחלקות איברי הגוף בקומת איש

To use the division of the limbs in the human body as an analogy:

ראש ידים רגלים עד שערות וצפרני' הרי כל א' מובדל לעצמו

the head, the hands, the feet, even the hairs and the nails are all discrete entities.

וא"א להעשות מיד רגל או ראש

One cannot make a hand into a foot or into a head.

משא"כ עוה"ז הוא לפני הבירור עדיין

Our material world, by contrast, has not yet been refined.

כי כל העסק בו הוא מלאכת הבירורים

For the entire spiritual task of our world is the mission of refinement.

בו' אלפי שני דהאי עלמא

[This is the purpose of] the 6000 years of the world’s existence:

שמתבררים הניצוצים שנפלו מז' מלכין קדמאין דתהו

to refine the sparks [of G‑dliness] that fell from the seven primeval kings of Tohu,

ע"י מעשה האדם

through man’s deeds.

והניצוצים שנפלו הם תכלית הטוב

The sparks [of G‑dliness] that fell are the ultimate of goodness.

אלא שהם מעורבים עם הרע שנפלו שמה

They are, however, intermingled with the evil into which they fell. [The variable spiritual quality of this physical world]

והוא כמשל הטפה שכוללת כל איברי הולד

can be understood by drawing a parallel from the drop [of semen] that contains all of the limbs of the child [conceived from it],

הראש והרגל והשערות וצפרנים כא'

his head, feet, hair, and nails, as one.

ואז יוכל להתהפך להיות הרגל נעשה במעלת הראש

At this level, his entire makeup can be transformed and the foot can be elevated to the level of the head.

והטעם הוא

The reason [it is possible to refine the sparks that have fallen so low]

כי הנה הבירורים המה מתבררים ע"י מברר

is that their refinement comes about through [the influence of] the agent of refinement,

והמברר הוא שם מ"ה

the name [Havayah with the milui] Mah.

שהוא מברר את שם ב"ן

It refines [the sparks stemming from the milui of] Ban [which fell].

והיכולת הזה בש' מ"ה דוקא

The potential for the name Mah to accomplish this

לפי שבו הוא השראת א"ס ב"ה

stems from the fact that G‑d’s infinite light rests within [the Sefirah of Chochmah

כמ"ש הוי' בחכמה (משלי ג' י"ט)

that is associated with this name], as implied by the phrase (Mishlei 3:19): “Havayah in Chochmah.”

וכמש"ל פ"ב שבחי' מ"ה דע"י הוא בחי' המקיפים שבו

As explained in sec. II, the level of Mah of Atik Yomin refers to the encompassing light within it,

שנעתק ונבדל מסדרי ההשתלשלות

which is discrete and separate from the spiritual cosmos.

משא"כ ש' ב"ן שבו שרש ההשתלשלות כנ"ל

The name Ban, by contrast, is the source of the spiritual cosmos, as explained above.

וכן בכל עולם עד רום המעלות ש' מ"ה הוא בחי' המקיף כו'

Similarly, in all the worlds until the very highest levels, the name Mah refers to the encompassing light.

ולהיותו בחי' מקיף גדול אורו ורב מאד

And because it refers to the encompassing light, its light is great and truly immense,

בבחי' א"ס

an aspect of the Ein Sof.

והא"ס הוא הכל יכול

[Now,] the Ein Sof is omnipotent,

כי אין לכחו סוף ותכלית לברר הבירורים

for there is no limit or end to His power to bring about refinement

והטוב מן הרע

and [elevate] the good from the bad.

וא"כ יכול לשנות ג"כ מרגל ראש וכיוצא

Accordingly, [the Ein Sof] can also [bring about fundamental change], transforming a foot into a head and the like.

כי קמי' כחשיכה כאורה

For before Him, darkness is as light

וגם חשך לא יחשיך

and darkness does not obscure,23

כי יהפכנו לאורה

for He will transform it into light,

שהרע נעשה טוב

[making] the evil good.24

וז"ס מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק (תענית כ"ה א')

This is the mystic secret implied by the teaching (Taanis 25:1): “Let He Who said that oil shall burn say that vinegar shall burn.”

וכ"כ ההפכי הצור אגם מים כו' (תלים קי"ד ח')

And this is alluded to by the phrase (Tehillim 114:8): “He Who transforms the stone into a pond of water.”

וכמשל התינוק הנ"ל

To refer back to the analogy of the child [who comes into being from a drop of semen:

בעודו טפה בבטן האם

While the semen is] still a drop in the womb,

שנתן בה ה' כח שיחלק מן הטפה לרמ"ח איברים ושס"ה גידים

G‑d has granted it the power to cause the drop to be divided into 248 limbs and 365 sinews

בציור קומה ראש ורגל

in the form of a body [with] a head and feet.

הנה כמו שנתן בה כח מאתו לחלק כנ"ל

Just as He granted it the potential to be divided in one way,

כך יכול להפך בכחו מרגל לראש

it has the potential to be divided in another way, making the foot, a head.

וכעד"ז נתן כח הצומח בארץ

A similar potential exists with regard to the power of growth invested in the earth

והם צירופי אותיות ממאמר תדשא הארץ כו'

that stems from the permutations of the Divine utterance:25 “Let the earth sprout forth vegetation.”

שהם נצבים ועומדים בה תמיד

[These letters] are continually present within [the earth] at all times, [giving it the potential to produce vegetation]

(כמ"ש בלק"א ח"ב בשם הבעש"ט ז"ל)

(as stated in Tanya, Shaar HaYichud VehaEmunah, [ch. 1,] in the name of the Baal Shem Tov). [Within this growth potential is vested]

לחלק מן הגרעין שנזרע בה

the power to set apart from the seed sowed within it

לפרי יפה

[the potential] for an attractive fruit.

וכמו שנתן כח לחלק כך יכול להפך

It was, similarly, granted the potential for the opposite, [i.e., that fruit will be produced which is different from its seed].

ושמגרעין רע יצמחו פירות טובים ומעולים כידוע

Thus desirable and beneficial fruit may grow from a bad seed, as is well known.

וזהו מי שאמר

This [is implied by the statement: “Let He Who said that oil shall burn say that vinegar shall burn.”] He Who spoke

והמשיך הצירופים בשמן שיהי' טבעו להדליק

and thus drew down the pattern of the letters that gave oil the tendency to burn

הרי הוא יכול לומר

can “say,”

כלומר להמשיך הצירופים

i.e., draw down the pattern of the letters,

בחומץ שידליק

that will give vinegar the power to burn.

וכ"ז

All of this [is possible]

הוא לפי שעוה"ז הוא קודם הבירור

because this material world is yet to be refined

ושורה בו המברר הסוכ"ע הכל יכול כנ"ל

and the [infinite] and omnipotent [light that] is sovev kol almin rests within it [to bring about that refinement], as explained above.

משא"כ בעוה"ב שכבר הוברר

The World to Come, by contrast, is already refined.

ה"ז כמשל התינוק לאחר שנגדל

In the analogy, it can be compared to a child after he has grown

וכן התפוח לאחר שנגדל

or an apple after it has matured into a fruit

שלא נשאר בו רק כח מצומצם להוותו

which [now] contains only a limited amount of [Divine] energy to maintain its existence.

אבל אותו הכח שחילקו לציור קומה כבר נסתלק

The Divine energy that shaped its form, however, has departed from it.

וא"כ שוב אינו יכול להיות מתהפך מרגל לראש כו'

Afterwards, a foot can no longer be transformed into a head.

וזהו שאמרנו שעוה"ב הוא מבחי' ממכ"ע

Similarly, in the analogue, the World to Come stems from the level of memale kol almin

שכבר נברר

which has already been refined.

ונק' עולם ברור

Therefore it is called “a pure world,”

כי הוא מה שכבר נתקן ע"י שם מ"ה

for it has already been corrected through the medium of the name Mah.

ולהיותו כבר נתקן

And since it has already been corrected,

לכן יש בו גילוי אלקות

a revelation of G‑dliness is manifest within it.

אבל הגלוי הוא רק בחי' זיו והארה

Nevertheless, the revelation is merely a ray and the radiance

ומבחי' גבורות וצמצומים

that [is conveyed through] the attributes of Gevurah and contraction.

ועצמיות ש' מ"ה אינו מאיר בו

The essence of the name Mah does not shine within it.

ולכן אינו מועיל בו התשובה

Therefore teshuvah is not effective in that realm,

כי א"א להתהפך מבחי' לבחי'

because [there,] it is impossible to change from one level to another.

וז"ס

This is the mystic secret [implied by the conclusion of the passage from the Zohar cited above]:

לית תמן עיטא וסוכלתנו לאשתזבא

“[In that realm,] there is no counsel, wisdom, or understanding to save him from judgment.”

אלא אם יצא בלבושים צואים

If one departed [from this world] with soiled garments,

שהם המחשבות ודבורי' בטילים המקיפים אותו מראשו ועד רגלו

i.e., idle thoughts and words that encompass him from head to foot,

הרי אין לו תקנה ע"י תשובה

he can no [longer] correct the matter through teshuvah.

אלא ע"י כף הקלע

Instead, he is subjected to kaf hakela.

ואח"כ יקבל גיהנם

And afterwards, he is subjected to Gehinnom

להוציא חולאת הנפש כפי הצורך

to the degree that it is necessary to purge the infirmity from his soul.

ועד"ז בשאר כל העבירות

Similar concepts apply with regard to all other sins.

אבל בעוה"ז שיש בו השראת הסובב

But the light that is sovev kol almin rests in this world

לברר הבירורים כנ"ל

to enable the task of refinement,

לפי שהוא קודם הבירור

because [the world] is yet unrefined.

ע"י התשובה הוא מעורר אותו

Through teshuvah, this light is aroused

והוא המתקנו מכל וכל

and it corrects [one’s situation] entirely

לפי אופן תשובתו

according to the nature of his teshuvah,

וכמש"ל פ"א ופ"ב

as explained in secs. I and II above.

וה' יחזירנו בתשובה שלימה לפניו

May G‑d turn us to Him in complete teshuvah,

כי הוא רוצה בתשובה:

for He desires teshuvah.