ב"ה

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על ההודעה ע"ד הכנסו לגיל מצות,

הנה יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות יגדל לבן חמש עשרה וכו' כפסק המשנה (אבות פרק ה'), ויוסיף התמדה ושקידה בלימודו בתורה, בתורת הנגלה וכן בתורת החסידות ויהדר בקיום המצות. והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא שמים ולמדן.

בברכהBy the Grace of G‑d
Brooklyn, N.Y.


Greetings and Blessings,

In response to the notification about your entry into the age of mitzvos:

May it be G‑d’s will that from “thirteen, the age at which one is obliged to observe the mitzvos,” you will grow up to “fifteen, the age [for the study of Gemara]” — and so on, as determined by the Mishnah (in Avos, chapter 5). May you increase your persistent diligence in your study of the Torah — both in nigleh, the revealed plane of the Torah, and in the teachings of Chassidus and may you perform the mitzvos with loving attention.

And may G‑d grant you success in your efforts to become a chassid, a G‑d-fearing Jew, and a Torah scholar.

With blessings,

( — )